Duch postu i umartwienia. Czy to potrzebne?

Post_m

Cytat dnia

Krzyż nie jest celem samym w sobie: wznosi się wzwyż i wskazuje drogę.
św. Edyta Stein

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Piątek po Popielcu

Mt 9, 14-15

► Posłuchaj!

Pomyśl o tych różnych stereotypach i regułach, których nieraz tak kurczowo się trzymamy, że nie ma w nas miejsca na prostą dobroć i zwyczajne gesty miłości. Jak możesz się od tego uwolnić? Czym masz odwagę kochać i służyć w wolności?

Proś Jezusa o ducha postu i umartwienia, który daje wewnętrzną wolność i inspiruje, by lepiej kochać i służyć.

***

 

Liturgia Słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE  (Iz 58,1-9)Post należy łączyć z uczynkami miłości

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

To mówi Pan Bóg:
„Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnoś głos twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jakby naród, który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza Prawa swego Boga. Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga:
«Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? »
Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.
Czyż Ja taki post jak ten wybieram sobie w dniu, w którym się człowiek umartwia? Czy zwiesić głowę jak sitowie i użyć woru z popiołem za posłanie, czyż to nazwiesz postem i dniem miłym dla Pana?
Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać? Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków?
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: «Oto jestem»”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 51,3-4.5-6.18-19)

Refren: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość swoją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Am 5,14)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli,
a Pan Bóg będzie z wami.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA  (Mt 9,14-15)

Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?”
Jezus im rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ
Zjednoczenie z Bogiem
 
W naturę ludzką w jakiś przedziwny sposób wpisany jest pewien radykalizm. Bardzo często uwidacznia się on także w sprawach duchowych. Chcemy modlić się częściej, dłużej, mocniej pościć, jakby od tego zależała jakość naszej relacji z Bogiem. Praktyki te są jedynie narzędziami, które mają nam pomóc w zjednoczeniu z Nim, dlatego nie powinny być używane dla nich samych. Nie o nie przecież chodzi, a o Tego, ku któremu mają nas one prowadzić. Istotą chrześcijaństwa jest pełne zjednoczenie z Bogiem, do którego On sam nas zaprosił, przyjmując ludzkie ciało. Jezus zapowiada w dzisiejszej Ewangelii nadejście czasu smutku i postu, który będzie przygotowaniem na pełne zjednoczenie z Tym, który odszedł do Ojca, aby nam tam przygotować miejsce (por. J 14, 2).
 
Panie Jezu, pomóż nam w mądry sposób wykorzystywać post, modlitwę i jałmużnę jako narzędzia prowadzące nas ku pełnej jedności z Tobą.
Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła
 _____________________________________________________________________________________________________________

W jaki sposób Bóg karze człowieka?

ks. Przemysław Szewczyk/Deon/

Często słyszmy sformułowanie “kara boża”. Czy miłosierny Bóg może karać człowieka? Jeśli tak, to w jaki sposób? Poznaj odpowiedź. 

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

O autorze: Słowo Boże na dziś