Atak Wielomskich na Krzysztofa Karonia

Magdalena Ziętek-Wielomska i Adam Wielomski pojawili się w Mediach Narodowych, aby skrytykować Krzysztofa Karonia.

Czy Karoń zrozumiał Marksa?

Wielomska: “Marksizm jest nurtem emancypacyjnym. Celem taktycznym Lgbt jest zniszczenie kultury, a celem strategicznym jest zniszczenie własności prywatnej. Socjaldemokraci na zachodzie, pogodzeni z kapitalistami nie są marksistami”.

Wielomski: “partia Wiosna jest raczej partią liberalną niż marksistowską, nie ma tam postulatów zniesienia własności prywatnej”.

Przypis redakcji: wydaje się, że pani Wielomska nie potrafi różnicować dzisiejszych kapitalizmów oraz zapomniała o manifeście z Ventotene – programie komunistycznej Europy.

Własność prywatna musi być – w zależności od sytuacji – zniesiona, ograniczona, skorygowana albo rozszerzona i to nie według jakichś dogmatycznych zasad. /manifest komunistyczny Spinellego/

Podczas rozmowy redaktor Matecki zreferował w formie streszczenia zarzuty Wielomskiego wobec Karonia.

Krzysztof Karoń powyższego problemu nie rozumie, gdyż nie umie ująć Marksa jako autora zradykalizowanego projektu emancypacyjnego i przypisuje mu z góry świadome i celowe złe intencje. Aby zrozumieć intencje ojca komunizmu trzeba spojrzeć na niego z perspektywy całej nowożytnej wizji emancypacji. Aby pojąć Marksa trzeba czytać Kanta, Fichtego i Hegla.

Różnica między Leninem a Karoniem jest taka, że ten pierwszy starannie przeczytał Marksa i był świadomy swojego matactwa. Czyż zaś Krzysztof Karoń przeczytał Marksa? (…) Cała analiza Karonia to jeden wielki błąd zbudowany na błędzie pierwotnym, czyli nie zrozumieniu celów marksizmu, bowiem nie rozumie problemu pracy i wytwarzania.

Karoń odpowiada na krytykę: Czy Wielomscy nie wiedzą, co napisał Marks?

Krzysztof Karoń: Pan profesor Wielomski szczycąc się swoim statusem naukowym podjął się recenzji książki, której nie przeczytał (przyznał się do tego). Marks Manifest Partii Komunistycznej nie pisał jako filozof, lecz jako ideolog.

Cytaty z Manifestu/1848/

Jeśli proletariat jednoczy się w walce z burżuazją siłą rzeczy w klasę, staje się poprzez rewolucję klasą panującą i, jako klasa panująca, znosi przemocą dawne stosunki produkcji, to znosi wraz z tymi stosunkami produkcji warunki istnienia przeciwieństw klasowych, klasy w ogóle i tym samym swoje własne panowanie jako klasy.

Komuniści uważają za niegodne ukrywanie swych poglądów i zamiarów. Oświadczają oni otwarcie, że cele ich mogą być osiągnięte jedynie przez obalenie przemocą całego dotychczasowego ustroju społecznego. Niechaj drżą panujące klasy przed rewolucją komunistyczną.

  1. Wywłaszczenie własności ziemskiej i użycie renty gruntowej na wydatki państwowe.

  2. Wysoki podatek progresywny.

  3. Zniesienie prawa dziedziczenia.

  4. Konfiskata własności wszystkich emigrantów i buntowników.

  5. Centralizacja kredytów w rękach państwa za pomocą banku narodowego o kapitale państwowym i o wyłącznym monopolu.

  6. Centralizacja środków transportu w rękach państwa.

  7. Zwiększenie liczby fabryk państwowych, narzędzi produkcji, wzięcie pod uprawę i ulepszenie gruntów według jednolitego planu.

  8. Jednaki przymus pracy dla wszystkich, utworzenie armii przemysłowych, zwłaszcza w rolnictwie.

  9. Zespolenie rolnictwa z przemysłem, działanie w kierunku stopniowego usunięcia przeciwieństw pomiędzy miastem a wsią.

  10. Społeczne bezpłatne wychowanie wszystkich dzieci. Zniesienie pracy fabrycznej dzieci w jej dzisiejszej postaci. Połączenie wychowania z produkcją materialną itd.

Końcową tezą Karonia w polemice z Wielomskimi jest:

Marks jako filozof skończył się w 1845. Potem jako ideolog zaprojektował system, którego nieodłącznym elementem był terror i zabijanie ludzi. Nie można tworzyć pozoru, że Marks był wielkim Bogu ducha winnym, wprawdzie naiwnym, ale szlachetnym humanistą. Państwo Wielomscy wybielają Marksa.

O autorze: Redakcja