Cały Stary Testament mówi o Jezusie

Cytat dnia

Jezu Chryste, Synu Boży, który przyszedłeś nas zbawić. Wyznajemy, że Ty jesteś naszym Panem. Poddaj swojemu panowaniu wszystko to, co w nas potrzebuje Twojego zbawczego dotknięcia.

 

Słowo Boże

św. Efrem Syryjczyk, diakon i doktor Kościoła

► Posłuchaj!

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 12, 35-37
Jezus nauczając w świątyni, Jezus zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym: “Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje”. Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest tylko jego synem?» A wielki tłum chętnie Go słuchał.

 

Liturgia Słowa na Dziś

PIERWSZE CZYTANIE (Tb 11,5-17 )

Uzdrowienie Tobiasza

Czytanie z Księgi Tobiasza.

Anna tymczasem chodziła każdego dnia, i siadała przy drodze na wzniesieniu, skąd mogła widzieć z daleka. A gdy tak wyglądała przybycia swego syna, spostrzegła z daleka, że powraca, a rozpoznawszy go pobiegła, aby oznajmić swemu mężowi: „Oto syn twój powraca”.
Rafał zaś rzekł do Tobiasza: „Jak tylko wejdziesz do swego domu, natychmiast oddaj cześć Panu, Bogu twemu, Jemu składając dziękczynienie; potem się zbliżysz do swego ojca i pocałujesz go, i bezzwłocznie posmarujesz jego oczy żółcią z tej ryby, którą masz przed sobą; wiedz bowiem, że od razu otworzą się jego oczy, a ojciec twój ujrzy światło niebieskie i będzie się cieszył z twojego widoku”.
Wtedy pies, który im towarzyszył w podróży, wybiegł przed nich, jakby przynosił nowinę. Ociemniały ojciec Tobiasza podniósł się i potykając się zaczął biec; podał jednak rękę słudze i wyszedł naprzeciw swego syna. A obejmując, ucałował go wraz ze swoją żoną i obydwaj rozpłakali się z radości. A gdy uczcili Boga i złożyli dziękczynienie, usiedli.
Wówczas Tobiasz wziąwszy z żółci ryby posmarował oczy swego ojca. Po upływie pół godziny oczekiwania zaczęło bielmo schodzić z jego oczu, jakby błonka jajka. Tobiasz pochwycił i zerwał ją z oczu jego i ten w tej chwili wzrok odzyskał. I wychwalali Boga, to jest on, żona jego i wszyscy, którzy go znali.
I rzekł Tobiasz: „Błogosławię Cię, Panie, Boże Izraela, Ty bowiem mnie ukarałeś i Ty mnie uleczyłeś; i oto ja widzę syna mojego Tobiasza”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 146,1-2 i 6c.7-8.9-10)

Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.

Chwal, duszo moja, Pana. *
Będę chwalił Pana do końca swego życia,
będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję. *
On wiary dochowuje na wieki.

Uciśnionym wymierza sprawiedliwość, +
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność więźniów.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, +
Pan dźwiga poniżonych, *
Pan kocha sprawiedliwych.

Pan strzeże przybyszów, +
ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14,23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 12,35-37)

Mesjasz jest Panem Dawida

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus nauczając w świątyni, zapytał: „Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym:
«Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje».
Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest tylko jego synem?” A wielki tłum chętnie Go słuchał.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ
Jezus jest Panem
Jezus Chrystus jest Panem. Ile razy słyszeliśmy te słowa? Ile razy wypowiadamy je, chociażby wyznając w Credo, że wierzymy w jednego Pana Jezusa Chrystusa? Jak często jednak zastanawiamy się nad nimi, pamiętając o tym, że są one fundamentem naszej wiary? Święty Paweł w Liście do Koryntian uczy nas, że nikt bez Ducha Świętego nie może mówić: “Jezus jest Panem” (1 Kor 12, 3). Dlaczego te słowa są tak ważne? Cóż tak nadzwyczajnego kryje się w tym bardzo pospolitym wyrazie “pan”? Odpowiedź na to pytanie staje się jasna jedynie wtedy, gdy wiemy, że termin “Pan”, czyli Adonai, był używany przez Żydów zamiast imienia własnego Boga. Tak więc wyznanie, że Jezus jest Panem, jest najkrótszym wyznaniem wiary w to, że On sam jest Bogiem. Wypowiadając je, wyznajemy prawdę o Wcieleniu Słowa, które stało się ciałem dla naszego zbawienia. To dlatego, aby wyznać tę prawdę, potrzebna jest wspominana przez św. Pawła pomoc Ducha Świętego. Niech to wyznanie stanie się naszą codzienną modlitwą, w której będziemy poddawać Jego panowaniu siebie samych.
Jezu Chryste, Synu Boży, który przyszedłeś nas zbawić. Wyznajemy, że Ty jesteś naszym Panem. Poddaj swojemu panowaniu wszystko to, co w nas potrzebuje Twojego zbawczego dotknięcia.
Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

O autorze: Słowo Boże na dziś