Nie lękajcie się tęsknoty za domem na skale_ Czwartek, 23 czerwca 2016r.

budowanie

Cytat dnia

Droga twoich czynów zaczyna się w rodzinie. Pierwszą salą ćwiczeń cnót jest dom ojcowski.
Silvio Pellico

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Mt 7, 21-29

 

Posłuchaj

W kościele często słyszymy o wypełnianiu woli Bożej, o naśladowaniu Jezusa. Co na ten temat mówi nam Jezus?

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 7, 21-29
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!” wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?”. Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości”. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki». Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Jezus mówi do uczniów, że nie każdy, kto powołuje się na Niego, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Ale przecież chcemy należeć do Chrystusa, chcemy działać w Jego imieniu. Słyszymy o poddaniu się woli Boga Ojca. To jest punkt zwrotnym w życiu chrześcijanina.

Życie człowieka jest jak budowanie domu. Są dwa sposoby. Pierwszy to słuchanie Słowa Bożego i wypełnianie go. Drugi to słuchanie bez działania, które może zamienić się w modlitwę bezowocną i oderwanie od realnego życia. Natomiast działanie bez słuchania Boga, staje się aktywizmem i przecenianiem własnych możliwości. Dopiero życie jako połączenie  słuchania i działania nabiera głębokiego sensu bez względu na bieg wydarzeń.

Jezus mówi jako ten, który ma władzę. Jak ten, który zna życie i nie jest teoretykiem. Władza Jezusa to zapewnienie ci opieki na każdy dzień. Możesz stać się narzędziem w Bożych rękach, jeśli będziesz słuchał Jego nauki. Czy chcesz wejść na głębszy poziom życia z Bogiem?

Podziękuj Jezusowi za to, że pokazuje ci drogę, którą warto podążać, aby łączyć swoje codzienne życie z wiarą.

Liturgia słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE (2 Krl 24,8-17)

Pierwsze przesiedlenie Judejczyków do Babilonu

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej.

Gdy Jojakin obejmował władzę, miał osiemnaście lat i panował w Jerozolimie trzy miesiące. Matce jego było na imię Ne-chuszta i była córką Elnatana z Jerozolimy. Jojakin czynił to, co jest złe w oczach Pana, zupełnie tak jak jego ojciec.
W owym czasie słudzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, wyruszyli przeciw Jerozolimie i obiegli miasto. Nabuchodono-zor, król babiloński, stanął pod miastem, podczas gdy słudzy jego oblegali je. Wtedy Jojakin, król judzki, wyszedł ku królowi babilońskiemu wraz ze swoją matką, swymi sługami, książętami i dworzanami. A król babiloński pojmał go w ósmym roku swego panowania.
Również zabrał stamtąd wszystkie skarby świątyni Pana i skarby pałacu królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski, dla świątyni Pana, tak jak przepowiedział Pan. I przesiedlił w niewolę całą Jerozolimę, mianowicie wszystkich książąt i wszystkich dzielnych wojowników, dziesięć tysięcy pojmanych oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie najuboższa ludność kraju. Przesiedlił też Jojakina do Babilonu. Także matkę króla, żony króla, jego dworzan i możnych kraju zabrał z Jerozolimy do niewoli do Babilonu. Wszystkich ludzi znacznych w liczbie siedmiu tysięcy, kowali i ślusarzy w liczbie tysiąca, wszystkich wojowników król babiloński uprowadził do niewoli, do Babilonu.
W jego zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego stryja, Mattaniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 79,1-2.3-4.5 i 8.9)

Refren: Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego.

Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa, +
zbezcześcili Twój święty przybytek, *
Jeruzalem obrócili w ruiny.
Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba, *
zwierzętom ziemskim ciała Twoich wiernych.

Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem: *
i nie miał ich kto pogrzebać.
Przedmiotem wzgardy staliśmy się dla sąsiadów, *
igraszką i pośmiewiskiem dla otoczenia.

Jak długo, Panie? Czy wiecznie będziesz się gniewał? *
A Twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień?
Nie pamiętaj nam win przodków naszych, +
niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie, *
bo bardzo jesteśmy słabi.

Wspomóż nas, Boże nasz, Zbawco, *
dla chwały Twojego imienia;
wyzwól nas i odpuść nam grzechy *
przez wzgląd na swoje imię.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (1 P 1,25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Pana trwa na wieki,
to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 7,21-29)

Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?» Wtedy im oświadczę: «Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości».
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry, i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.
Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Mocny fundament

Po szesnastu dniach kończymy lekturę Kazania na górze. Przez ten czas wsłuchiwaliśmy się w: błogosławieństwa, wezwania, aby być solą ziemi i światłem świata, dopełnienia przykazań, wskazania o jałmużnie, modlitwie i poście, modlitwę Ojcze nasz, ostrzeżenia, że nie można służyć dwóm panom, złotą regułę postępowania, przysłowie o owocach naszych uczynków. Na zakończenie tego kazania Jezus podaje nam ważne ostrzeżenie. Nie wystarczy je czytać, objaśniać, komentować, kontemplować. Trzeba Jego nauczanie wprowadzać w czyn, żyć nim na co dzień. Tylko w ten sposób będziemy mądrymi budowniczymi, budującymi dom na Skale, czyli na Chrystusie. Wtedy niestraszne nam będą życiowe przeciwności.

Chryste, zasłuchany w Twoje słowa wiem, że nie mogę być jedynie słuchaczem oszukującym same-go siebie. Na Tobie opieram moje życie, abym szczęśliwie przetrwał wszelkie nawałnice.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks. Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

_____________________________________________________________________________________________________________

Ewangelia: to, co powiedział Jezus zdumiało wszystkich

(fot. shutterstock.com)

Komentarz do Ewangelii:
Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

 

Fundament musi być dobry. Nie da się zbudować nic wielkiego na złym fundamencie. Nie da się w ogóle nic zbudować na złu. Zło bowiem jest brakiem dobra, czyli nicością, a nicość jako fundament oznacza po prostu brak fundamentu.
Słowo Boże definiuje czym jest dobro. Dlatego Pan Jezus mówi: “Kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony”. Dobro ma bardzo konkretną postać – tę ukazaną przez Jezusa.

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

O autorze: Słowo Boże na dziś