Która modlitwa jest najskuteczniejsza?_Czwartek, 16 czerwca 2016r.

Jezus modlący się

Myśl dnia

Człowiek nigdy nie jest tak wielki jak wtedy, kiedy klęczy przed Bogiem. 

 

Jan XXIII
 ______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Mt 6, 7-15

 

Posłuchaj

Dziś Jezus mówi swoim uczniom, jak mają się modlić. Pierwsza wskazówka jest taka, aby nie mówili dużo. Lepiej jest zmniejszać liczbę słów i zwracać większą uwagę na ich treść. Przypomnij sobie Marię, która usiadła w skupieniu u stóp Jezusa.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 6, 7-15
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień».

Nie od ilości i piękna wypowiadanych słów zależy owocność naszej modlitwy. Ojciec wie, czego nam potrzeba, i chce, abyśmy i my to zobaczyli. Bliskość i zażyłość z Bogiem na modlitwie prowadzi do otwarcia człowieka na plan, jaki Bóg ma wobec nas.

Święty Ignacy proponuje modlitwę, która polega na kontemplacji znaczenia każdego słowa Modlitwy Pańskiej lub innej znanej modlitwy. Wypowiadaj w skupieniu kolejne słowa i zatrzymuj się jakiś czas z każdym z nich, aż dostrzeżesz różne znaczenia, porównania, smak, radość lub pokój. A gdy w jednym lub dwóch słowach odnajdziesz coś do przemyślenia, nie staraj się iść dalej. Zostań dłużej z tym, co się znalazło.

Wypowiedz słowo Ojcze i zostań z nim. Rozważaj, pytaj, smakuj. Pozwól się poprowadzić Duchowi Świętemu. Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! (Ga 4,6). Jezus z ufnością mówił tak do Ojca i chce, abyś i ty tak się modlił: Abba, Ojcze, Tatusiu… Ty wiesz, czego mi potrzeba.

Na koniec odmów Ojcze nasz w sposób zwyczajny, a jutro lub kiedy zechcesz powrócić do modlitwy, możesz rozpocząć kontemplację od następnego słowa.

 

Liturgia słowa na dziś

 

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 48,1-14)

Pochwała Eliasza i Elizeusza

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia.
On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień.
Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że tobie jest równy?
Ty, który ze śmierci wskrzesiłeś zmarłego i słowem Najwyższego wywiodłeś go z krainy umarłych. Ty, który zaprowadziłeś królów na zgubę, zrzucając z łoża okrytych chwałą.
Ty, któryś na Synaju otrzymał rozkaz wykonania kary, i na Horebie wyroki pomsty. Ty, który namaściłeś królów jako mścicieli i proroka, następcę po sobie.
Ty, który zostałeś wzięty w skłębionym płomieniu, na wozie o koniach ognistych. O tobie napisano, żeś zachowany na czasy stosowne, by uśmierzyć gniew przed pomstą, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić.
Szczęśliwi, którzy cię widzieli, i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy.
Gdy Eliasza zakrył wir powietrzny, Elizeusz został napełniony jego duchem. Za dni swoich nie lękał się żadnego władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi.
Nic nie było zbyt wielkie dla niego i w grobowym spoczynku ciało jego prorokowało. Za życia czynił cuda i przy śmierci jego działy się rzeczy przedziwne.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 97,1-2.3-4.5-6)

Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.

Pan króluje, wesel się ziemio, *
radujcie się liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Przed Jego obliczem idzie ogień *
i dokoła pożera Jego nieprzyjaciół.
Jego błyskawice rozświetlają wszechświat, *
a ziemia drży na ten widok.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem Władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, *
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Rz 8,15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym wołamy: Abba, Ojcze.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 6,7-15)

Modlitwa Pańska

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Na modlitwie nie Bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłucham. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Ojcze nasz

Znamy na pamięć dzisiejszą Ewangelię. To zapewne jedna z pierwszych modlitw, których się nauczyliśmy w życiu. Didache, najstarszy poza kanoniczny utwór chrześcijański, nakazywał odmawiać Ojcze nasz trzy razy dziennie (VIII 3), aby przypominać sobie, kto jest naszym Ojcem, i nie ustawać na modlitwie. W tej modlitwie jest wszystko, co człowiek wierzący, jako dziecko Boże, chce powiedzieć Bogu. Dziecięctwo tej modlitwy zostaje wyrażone przez prośby. Dziecko zawsze będzie prosiło swojego tatę o potrzebne rzeczy, bo wie, że on zaradzi wszystkiemu. Dokładnie w takiej postawie mamy zwracać się do naszego Ojca, który jest w niebie. W wezwaniach Ojcze nasz prosimy o rzeczy naprawdę dla nas ważne i zbawienne.

Jezu, dziękuję Ci, że nauczyłeś nas pięknej i szczerej modlitwy, która daje mi pełną łączność z Bogiem i wspólnotą Kościoła. Objawiłeś w niej Imię Boże. Teraz wiem, że mój Bóg to Ojciec.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks. Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

_____________________________________________________________________________________________________________

Ewangelia: bez tego modlitwa jest nic niewarta

(fot. shutterstock.com)

Komentarz do Ewangelii:

 

Nie bądźcie gadatliwi na modlitwie, ale niech wasza modlitwa prowadzi do przebaczenia – oto zasadnicza wymowa dzisiejszej Ewangelii. Nic nie jest warta bowiem modlitwa, która nie prowadzi do przemiany serca, a w konsekwencji do lepszego postępowania. Bóg bowiem nie potrzebuje naszych hołdów, ale naszego szczęścia. A szczęście można osiągnąć tylko poprzez piękne życie, które będzie oparte na dobrym postępowaniu.
Uczmy się modlitwy, która nas zmienia!

_____________________________________________________________________________________________________________

Biblos

Jezus wykazał błędy nauczycieli religijnych w rozumieniu i wyjaśnianiu Prawa. Wykazuje różnice między pobożnością jakiej oczekuje Bóg a pobożnością faryzeuszy. Po omówieniu jałmużny rozumianej jako różnorodna pomoc potrzebującym przechodzi do modlitwy.

Uczniowie wielokrotnie widzieli Jezusa podczas modlitwy. Pewnego razu poprosili Go, aby nauczył ich modlitwy. Czy się dotąd nie modlili? Jan Chrzciciel też uczył modlitwy swoich uczniów.

Czy może powstać potrzeba uczenia modlitwy Judejczyków zwracających się do Boga kilka razy w ciągu dnia? Modlitwa rozpoczynała listę uczynków pobożnych judaizmu. Dla wielu Judejczyków modlitwa była bardziej obowiązkiem religijnym, niż rozmową z Bogiem.

Modlitwa nie polega na wypowiadaniu i powtarzaniu wielu słów jak to czynią poganie. Modlitwa polega na otwieraniu swojej duszy przed Bogiem. Bóg zna potrzeby wierzących, więc modlitwa jest wyrazem wiary, zaufania, gotowości, wdzięczności proszącego. Modlitwa skupia się najpierw na samym Bogu, a nie na własnych potrzebach. Uwielbienie i wdzięczność Bogu przygotowuje do przedstawienia próśb we właściwy sposób.

Dlatego Jezus podał im wzór i przykład modlitwy.

Najpierw ugięcie się i poddanie Ojcu, który jest w niebie.

Potem wywyższenie, uwielbienie i uczczenie Boga jako Świętego, czyli wolnego od grzechu, wady i winy. Uwielbienie Boga – bo Bóg jest Miłością, Bóg jest Dobry, Sprawiedliwy, Wieczny, Wierny, Obecny, Łaskawy.

Następnie wyrażenie oczekiwania i niezbędności panowania Boga w świecie, aby był Królem, Zbawicielem wszystkich ludzi. Przywoływanie królestwa Bożego to wyrażenie potrzeby zbawienia wszystkich ludzi lub konkretnych ludzi.

A w tej atmosferze uwielbienia i dziękczynienia wskazane jest przedstawienie Bogu potrzeb osobistych i innych ludzi:
– fizycznych – chleba i innych potrzeb podstawowych;
– duchowych – wyznania grzechu i doświadczenie Bożej miłości i przebaczenia grzechu; ochrony przed próbami i doświadczeniami; o moc Ducha Świętego;
– społecznych – naprawianie konfliktów z ludźmi.

Bóg wysłuchuje modlitw tych, którzy Mu zaufali i Go miłują. Oni są Jego dziećmi. Bóg przygotował dla nich wiele darów.

Czy będą chcieli wziąć to, co Bóg dla nich przygotował?

Czy będą oczekiwali od Boga tylko tego, o co sami poprosili?

Ewangeliarz Współczesny

_____________________________________________________________________________________________________________

 

O autorze: Słowo Boże na dziś

Brak komentarzy

Skomentuj notkę, rozpoczynając dyskusję...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Psalm responsoryjny

Ps 72
Ps 72(71),1-2. 7-8. 12-13. 17R. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzieBoże, przekaż Twój sąd królowii Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.Niech sądzi sprawiedliwie Twój ludi ubogich Twoich - zgodnie z prawem!R. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzieZa dni jego zakwitnie sprawiedliwośći wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie.I panować będzie od morza do morza,od Rzeki aż po krańce ziemi6.R. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzieImię jego niech trwa na wieki;jak długo świeci słońce, niech wzrasta jego imię!Niech się wzajemnie nim błogosławią!Niech wszystkie narody ziemi życzą mu szczęścia

Drugie czytanie

Rz 15,4-9
Bracia:To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale Boga. Albowiem Chrystus –powiadam – stał się sługą obrzezanych dla ukazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: «Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu».

Śpiew przed Ewangelią

Łk 3, 4-6
Alleluja, alleluja, allelujaPrzygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 3,1-12
Słowa Ewangelii według Świętego MateuszaW owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!»Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im:«Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».
więcej Słowa Bożego...