Pożyczyć dobrobytu na Nowy Rok

„Pożyczyć dobrobytu na Nowy Rok i na dłużej, od banku albo od innej wielostronnej instytucji finansowej”, która gromadzi w swoich rękach znaki pieniężne i chętnie ich użyczy, aby zarobić – stało się hasłem rządzących ziemiami i ludami.
Pieniądz jest uznanym dobrem, a pokusa i potrzeba posiadania są duże w przypadku rządzących, bo sektor publiczny charakteryzuje się większymi wydatkami niż dochodami.
Pożyczyć na długi czas oznacza zadłużyć się.

Na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych czytamy, że na koniec III kwartału 2022 r.:

1) państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) wyniósł

1 181 198,9 mln zł /czytaj 1 bilion 181 miliardów złotych/, co oznaczało:
wzrost o 5 860,8 mln zł /czytaj 5,9 mld zł/ (+0,5%) w III kwartale 2022 r.,
wzrost o 32 619,9 mln zł /czytaj 32,6 mld zł/ (+2,8%) w stosunku do końca 2021 r.

2) dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł 1 479 293,1 mln zł /czytaj 1 bilion 479 miliardów złotych/,

co oznaczało:
wzrost o 25 820,0 mln zł /czytaj 25,8 mld zł/ (+1,8%) w III kwartale 2022 r.,
wzrost o 68 793,6 mln zł /czytaj 68,8 mld zł/ (+4,9%) w stosunku do końca 2021 r.

Państwowy dług publiczny PDP odnosi się do jednostek wyszczególnionych w ustawie o finansach publicznych i nie obejmuje zwłaszcza funduszy utworzonych w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), w tym Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego.
W zakresie przedmiotowym PDP uwzględnia zobowiązania wymagalne, zgodnie z kasowym systemem rachunkowości budżetowej. Unia Europejska (UE) stosuje metodologię memoriałową.
Definicję EDP wprowadzono rozporządzeniem Rady (WE) Nr 479/2009 o stosowaniu protokołu w sprawie procedury nadmiernego deficytu, do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu o funkcjonowaniu UE.
Dług EDP (Excessive Deficit Procedure) to całkowity dług brutto w wartości nominalnej na koniec roku, skonsolidowany dla sektora publicznego obejmującego władze centralne, lokalne i fundusze ubezpieczeń społecznych.

Ekonomiści podpowiadają, że oprócz długu oficjalnego istnieje dług ukryty, nie ujmowany ani w PDP, ani w EDP, na przykład przyszłe zobowiązania państwa z tytułu wypłaty emerytur.

Ministerstwo Finansów zaprezentowało na swojej stronie internetowej szczegółowe dane o zadłużeniu Skarbu Państwa (SP) na koniec października 2022 r.
https://www.gov.pl/web/finanse/zadluzenie-skarbu-panstwa file:///C:/Users/ja/Downloads/zsp_2022_10.pdf
https://www.gov.pl/web/finanse/miedzynarodowe-instytucje-finansowe-wspolpraca-miedzynarodowa
Zadłużenie ogółem: 1.209.461,1 mln zł /czytaj 1 bilion 209 miliardów złotych/.
Zadłużenie krajowe: 936.750,8 mln zł /937 mld zł/.
Zadłużenie zagraniczne: 272.710,3 mln zł /273 mld zł/, w tym z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych: 108.580,1 mln zł /109 mld zł/, z tego wobec:
Europejskiego Banku Inwestycyjnego: 31.923,2 mln zł /32 mld zł/,
Banku Światowego: 27.747,4 mln zł /28 mld zł/,
Banku Rozwoju Rady Europy: 3.063,6 mln zł /3 mld zł/,
UE („SURE”): 45.845,9 mln zł /46 mld zł/.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych narosło z kwoty 95 mld zł (koniec grudnia 2021 r.) do kwoty ok. 109 mld zł na koniec października 2022 r.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) https://www.eib.org przydzielił Polsce kredyt z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), potem z instrumentu wsparcia “SURE” (na zmniejszenie ryzyka bezrobocia w sytuacji związanej z COVID-19). Poziom udzielanego finansowania sięgał 5 mld EUR rocznie w l. 2014-20.
EBI działa jako bank inwestycyjny UE (utworzony w 1958 r.). Razem z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) stworzył Grupę EBI z siedzibą w Luksemburgu. Udziałowcami EBI są państwa członkowskie UE (27 sztuk). Udział każdego opiera się na jego znaczeniu gospodarczym w UE, wyrażonym w PKB w momencie przystąpienia.
Państwa członkowskie, poza największymi (Niemcy, Francja, Włochy) pogrupowane są w konstytuanty. W konstytuancie „polskiej” są Węgry i Chorwacja. Radę Gubernatorów w EBI tworzą ministrowie finansów lub resortów gospodarczych państw członkowskich, a Radę Dyrektorów przedstawiciele państw członkowskich, przedstawiciel Komisji Europejskiej i zastępcy dyrektorów. Prezesem Komitetu Zarządzającego jest Niemiec.
W 2019 r. Rada Dyrektorów zatwierdziła plan działania Banku Klimatycznego na lata 2021–2025 w celu wsparcia Europejskiego Zielonego Ładu.
EBI posiada udziały w EFI i w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). EBI udziela kredytów lub je gwarantuje publicznym i prywatnym podmiotom z państw-akcjonariuszy.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) https://www.ebrd.com zaangażował w Polsce ok. 11,4 mld EUR, z czego 94% w sektorze prywatnym (stan na koniec 2021 r.). Polska jest szóstym co do wielkości portfela kredytowego krajem działania EBOR.
EBOR działa od 1991 r., z siedzibą w Londynie. Należy do niego 71 państw, Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Największymi udziałowcami są Stany Zjednoczone, Francja, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Polska posiada 1,28% udziałów (jest 17-tym, co do wielkości, udziałowcem).
Najważniejszymi organami Banku są: Rada Gubernatorów, Rada Dyrektorów. Gubernatorem z ramienia Polski jest Prezes Narodowego Banku Polskiego, a wice-gubernatorem przedstawiciel Ministerstwa Finansów.

Bank Rozwoju Rady Europy (CEB) https://coebank.org przydzielił Polsce w czerwcu 2022 r. kredyt w wys. 450 mln EUR (największy kredyt w całej swojej historii) na działania polskiego rządu ukierunkowane na udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na jej terytorium (projekt refinansowania wydatków Funduszu Pomocy utworzonego w BGK).
Wcześniej CEB zatwierdził kredyt na rzecz Skarbu Państwa w wys. 300 mln EUR na współfinansowanie ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.
Od początku swojego działania w Polsce CEB dał kredyty Skarbowi Państwa, samorządom, instytucjom finansowym, podmiotom prywatnym o wartości ponad 6 mld EUR.
CEB jest instytucją finansową Rady Europy z siedzibą w Paryżu, utworzoną w 1956 r., jako Fundusz Przesiedleńczy Rady Europy dla Uchodźców oraz Przeludniania w Europie.
Uczestniczą w nim państwa – członkowie Rady Europy (bez Austrii, Armenii, Azerbejdżanu, Monako, Ukrainy i Wielkiej Brytanii) oraz Stolica Apostolska i Kosowo. W 2020 r. dołączyła Andora. Obecnie trwają prace nad dołączeniem Ukrainy.
Największymi udziałowcami CEB są Francja, Niemcy i Włochy. Polska posiada 2,342% udziałów (jest 11-tym co do wielkości udziałowcem).

Bank Światowy https://www.worldbank.org zapewnił Polsce pożyczki w l. 1990-2022 w kwocie wypłaconych środków 14,7 mld USD na 63 projekty.
Aktualnie realizowany jest jeden projekt z pożyczek BankŚ – ochrona przeciwpowodziowa Odry i Wisły (1,2 mld EUR), współfinansowany kredytem Banku Rozwoju Rady Europy (300 mln EUR) oraz funduszami UE, budżetu państwa i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
BankŚ jest “instytucją rozwoju”, która “zwalcza ubóstwo ziemskie”, tzn. daje krajom niedorozwiniętym (w stosunku do wielkiej 6., tj.: USA, Wielkiej B, Francji, Niemiec, Chin i Japonii) dotacje i preferencyjne pożyczki na finansowanie zmian klimatycznych, zieloną transformację, edukację, środowisko, zdrowie, infrastrukturę, czyli wprowadza kraje na ścieżkę rozwoju zgodną z koncepcją Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).
Fundusze BankŚ pochodzą ze składek 189 państw członkowskich, ze spłaty długów przez kraje niedorozwinięte i z emisji obligacji. Wiedzę o poziomie “ubóstwa” krajów BankŚ dostaje od narodowych urzędów statystycznych, które przekazują mu dane zebrane przez spisy i badania.
BankŚ działa ponad 70 lat i podzielił świat na 24 konstytuanty. Polska jest w konstytuancie razem ze Szwajcarią, Azerbejdżanem, Kazachstanem, Kirgistanem, Serbią, Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem. Ukraina jest razem z Izraelem, Armenią, Bośnią, Herzegoviną i Bułgarią.
Szefem (kadencyjnym) BankŚ jest wg zwyczaju obywatel USA, a w radzie nadzorczej są prezesi banków narodowych z 189 krajów stowarzyszonych, zwani gubernatorami, natomiast w zarządzie – dyrektorzy wykonawczy (25 sztuk).
BankŚ stworzył rodzinę, czyli Grupę Banku Światowego (World Bank Group), do której weszło 5 instytucji: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) utworzony w 1944 r., Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA) utworzone w 1960 r., Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA) oraz Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID). Cała grupa ma siedzibę w Waszyngtonie.
World Bank Group (WBG) jest komponentem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).
Polska nie należy tylko do ICSID. Polska była wśród państw-założycieli BankŚ (IBRD). W 1950 r. wypowiedziała członkostwo, a w 1986 r. ponownie przystąpiła.

O zadłużeniu Polski wobec “wielostronnych instytucji finansowych” można poczytać też w prospektach emisyjnych dłużnych papierów wartościowych (z terminem zapadalności w 2024, 2027 i w 2032 r.), oferowanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – zamieszczonych na portalu Amerykańskiej
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) www.sec.gov w bazie danych EDGAR.
Prospekty emisyjne są częścią oświadczeń rejestracyjnych, które Minister Finansów RP złożył w SEC w ramach procesu rejestracji “półkowej”, aby mógł sprzedać dłużne papiery wartościowe.
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/79312/000110465922116693/tm2224557-6_424b5.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/79312/000120864614000030/c109048.htm

W prospektach zamieszczono informację, że Polska włożyła wkład finansowy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA) – organu wspomagającego Bank Światowy (https://ida.worldbank.org) i otrzymała wypłaty. IDA zapewnia pożyczki krajom, które nie posiadają zdolności kredytowej, czyli tym, którym odmówił pożyczki Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD). Udzielane pożyczki najbiedniejszym krajom świata nie są oprocentowane. Okres karencji, czyli odłożenia spłaty w czasie, wynosi 10 lat, a sam okres spłaty od 35 do 40 lat. Pożyczkobiorcy zobowiązują się do ponoszenia rocznie opłaty manipulacyjnej (0,75%) i opłaty dodatkowej (0,5%) na pokrycie działalności IDA.

Opublikowano też informacje, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) pożyczał Polsce środki z linii kredytowej “FCL” i Nordycki Bank Inwestycyjny (https://www.nib.int/pl) udziela Polsce kredytów, m.in. na budowę odcinka autostrady A1. Polska została (w 2016) członkiem-założycielem Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB), od którego obecnie nie pożycza.

Prospekt informuje też, że w 2020 r. Rada Europejska zatwierdziła fundusz Next Generation EU (NGEU), który ma wesprzeć państwa członkowskie UE, dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.
Z tego funduszu, w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), Polska może otrzymać dotacje i pożyczki pod warunkiem potwierdzenia, że osiągnęła określone przez KE kamienie milowe dotyczące m.in. reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, transformacji cyfrowej, bezemisyjnego transportu, gospodarki, systemu opieki zdrowotnej, dostępu do szerokopasmowego Internetu i zielonej energii. Za najpilniejsze kamienie milowe KE uznała reformy polskiego systemu sądownictwa, w tym wzmacniające niezależność i bezstronność sądów, i mające na celu zmianę sytuacji sędziów, na którą wpłynęły orzeczenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych i immunitetu sędziowskiego.

Nie da się nie zauważyć, że niezrównoważona Unia Europejska od kilkudziesięciu lat oferuje i świadczy usługi finansowe poszczególnym rządom poprzez swoje banki. Od klientów domaga się praworządności, bioróżnorodności i tolerancji. Warunkiem skorzystania z jej usług i otrzymania dobrobytu z puli, którą ona
zgromadziła ze składek państw członkowskich jest spełnienie jej zachcianek sprecyzowanych m.in. w „zielonym planie” (Zielony Ład).
Swoje postępowanie UE tłumaczy tym, że chce być w przyszłości (w 2030 r. lub w 2050 r.) zrównoważona w rozwoju, którego twórcą jest ONZ. Przy tym podkreśla, że działa dla dobra klimatu, który w przekonaniu „filozofów ONZ” powinien być neutralny. Neutralny według Słownika Wyrazów Obcych PWN (łac. neutralis) znaczy nijaki. Neutralizować oznacza zobojętniać.
Większość ludzi chce się rozwijać i żyć tak, jak Bóg przykazał, czynić ziemię sobie poddaną i oddychać „po Bożemu”. „Otwieram swe usta i chłonę powietrze, bo pragnę Twoich przykazań.” – oznajmia jeden z psalmów biblijnych. Klimat to w przenośni atmosfera (gr. atmόs – para i sphaira – kula), czyli nastrój panujący w środowisku, otaczający ludzi, zjawiska i miejsca.
Zadaję pytanie, nie tylko sobie, czy UE i ONZ chcą doprowadzić do ubóstwa w atmosferze?
Szef rządu polskiego tak upodobał sobie głos UE, że pierwszym punktem jego aktywności stało się niemalże natychmiastowe wykonywanie zadań na jej rzecz i na rzecz organizacji międzynarodowych powiązanych z nią.
Co oznacza uzależnienie nie trzeba tłumaczyć. Myślę, że niezrównoważonym tworom nie należy ulegać.

Kończąc, podkreślam, że “wielostronne instytucje finansowe”, które dały Polsce pożyczki i kredyty są ze sobą ściśle połączone. Zapobiegliwy BankŚ jest właścicielem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD) oraz największym udziałowcem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR).
BankŚ należy do ONZ. Szefa BankŚ nominuje Prezydent USA.
Baza danych EDGAR SEC (Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) zapewnia dostęp do informacji korporacyjnych. Nazwa EDGAR pochodzi od słów edge (bogactwo) i ger (włócznia), co oznacza szczęśliwy i waleczny obrońca dziedzictwa.

/Maria/ grudzień 2022

O autorze: Maria