Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu

Cytat dnia

Dobro polega na umiejętności mówienia „nie”, a nie na przyznawaniu wszystkim racji.
papież Benedykt XVI

Słowo Boże

Św. Marka, Ewangelisty, Święto

► Posłuchaj!

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Marka
Mk 16, 15-20
Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

PIERWSZE CZYTANIE (1 P 5,5b-14)

Marek, uczeń Piotra Apostoła

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.

Najmilsi:
Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. Upokorzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.
Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawiajcie się jemu. Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana, wiernego brata, upominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwajcie.
Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn. Pozdrówcie się wzajemnym pocałunkiem miłości.
Pokój wam wszystkim, którzy trwacie w Chrystusie.

Oto słowo Boże.

W kościołach, w których obchodzi się uroczystość powyższe pierwsze czytanie (1P 5,5b-14) staje się drugim, a za pierwsze czytanie służy poniższe (Dz 1,3-8). W innych kościołach, gdzie obchodzi się tylko święto odczytujemy jedno czytanie (powyższe – 1P 5,5b-14), a poniższe opuszczamy.

 


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 1,3-8)

Apostołowie świadkami Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Po swojej męce Jezus dał Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca.
Mówił: „Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.”

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 89,2-3.6-7.16-17)

Refren: Będę na wieki sławił łaski Pana.

Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, +
moimi ustami Twą wierność będę głosił *
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: +
„Na wieki ugruntowana jest łaska”, *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, *
i Twoją wierność w zgromadzeniu świętych.
Bo któż na obłokach będzie równy Panu, *
kto z synów Bożych będzie doń podobny?

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć *
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem, *
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (1 Kor 1,23-24)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego,
który jest mocą i mądrością Bożą

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 16,15-20)

Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus ukazawszy się Jedenastu rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”.
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Oto słowo Pańskie.

 

 

KOMENTARZ

 

 

Staromodna wiara

 

Przemiana, która zaszła w apostołach od dnia zmartwychwstania, jest zadziwiająca. Pierwotnie przestraszeni, przepełnieni zwątpieniem i niewiarą stają się świadkami Jezusa. Posłuszni Jego wezwaniu opuszczają swoje domy, aby na całym świecie głosić Ewangelię. To dzięki takim ludziom także i my mogliśmy zostać włączeni w poczet świadków. Czy jednak świadczymy równie gorliwie jak oni, czy może tak bardzo przejedliśmy się tym, że “wiara jest sprawą prywatną”, że w gruncie rzeczy trudno by nas było nazwać świadkami. A może obawiamy się narażenia na śmieszność z powodu naszej wiary. Jest przecież taka staromodna… Każdy z nas zmaga się z innymi obawami. Zmagali się z nimi też apostołowie, ale po spotkaniu Zmartwychwstałego, otrzymali moc, aby wypełnić swoje powołanie.

 

Duchu Święty, obdarz nas odwagą świadczenia naszym życiem o Jezusie wszędzie tam, gdzie nas posyłasz.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

Ewangelia ma być ogłoszona każdemu człowiekowi. Ewangelia jest dobrą wiadomością dla każdego człowieka, który potrzebuje Bożego zbawienia.

Wielki nakaz misyjny w relacji ewangelisty św. Marka zwraca uwagę na skutek głoszenia ewangelii. Tym skutkiem jest zbawienie. Aby zostać zbawionym trzeba uwierzyć w treść ewangelii, zgodzić się z nią i odwrócić się od tego, co było złe w dotychczasowym życiu i wyznać to wobec tych, którzy już wcześniej uwierzyli przyjmując chrzest.

Zbawienie posiada trzy znaczenia w Nowym Testamencie. W pierwszym znaczeniu osiągnięte zbawienie obejmuje wszystkie skutki śmierci Syna Bożego jak pojednanie, przebłaganie, usprawiedliwienie i odkupienie. Jako skutek zbawienia wierzący otrzymuje dar Ducha Świętego.
Drugie znaczenie zbawienia – odnosi się do uświęcenia duszy w Duchu Świętym, a trzecie znaczenie obejmuje między innymi zmartwychwstanie ciała. W pierwszym, znaczeniu zbawienie się dokonało, w drugim dokonuje, w trzeci dokona. Zbawiony jest duch, zbawiana dusza, będzie zbawione ciało.

Przeciwnym do zbawienia jest potępienie, wyrok skazujący z powodu braku wiary, który może usunąć uwierzenie w Jezusa Chrystusa przed końcem życia każdego człowieka.

______________________________________________________________________________________________________________

Ojcowie Kościoła mówili, że śmiertelną trucizną jest fałszywa doktryna, a najgroźniejszą chorobą, która prowadzi do śmierci jest grzech. Dlatego dziś mogę śmiało mówić, że pomimo nieustannego kosztowania śmiertelnych trucizn ideologii, doktryn i mód współczesnego świata, Pan zachowuje mnie przy życiu. One nie mogą mi nic uczynić, jeśli wiara pozostaje jedynym światłem mojego życia. A wkładanie rąk na chorych to codzienna praktyka każdego księdza, który spowiada. I chociaż rzadko jesteśmy świadkami natychmiastowych uzdrowień, to wytrwałość i cierpliwość w powtarzaniu tego gestu sprawia, że nie mogę zaprzeczyć, iż chorzy, na których władałem i wkładam ręce rzeczywiście odzyskują zdrowie. Pan rzeczywiście potwierdza znakami głoszoną Ewangelię. Lecz moja wiara niestety nie rodzi się ze znaków i nimi się nie karmi, ale potrzebuje nieustannego słuchania Dobrej Nowiny.

Ks. Maciej Warowny, Francja/Całość tutaj

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Odsłony: 28

O autorze: Słowo Boże na dziś