Co ci przeszkadza pójść za Jezusem?

Jezus_mm_m

Cytat dnia

Jeżeli przy pracy mniej masz Boga w sobie, niż kiedy jesteś w kościele, to nie masz Go prawdziwie.
Johannes Eckhart

 

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Mk 10, 28 – 31

►Posłuchaj

______________________________________________________________________________________________________________

Liturgia Słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 35,1-12)

Prawdziwa ofiara

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary dziękczynne.
Kto świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z najczystszej mąki, a kto daje jałmużnę, składa ofiarę uwielbienia. Oddalenie się od zła jest upodobaniem Pana, a unikanie niesprawiedliwości jest Jego przebłaganiem.
Nie ukazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko to bowiem dzieje się według przykazania. Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jej zapach unosi się przed Najwyższego. Ofiara męża sprawiedliwego jest przyjemna, a pamięć o niej nie pójdzie w zapomnienie.
Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich. Przy każdym darze twarz twoją rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę.
Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar według swej możności, ponieważ Pan jest tym, który odpłaca, i siedem-kroć razy więcej odda tobie.
Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty, ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej, ponieważ Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 50,5-6.7-8.14 i 23)

Refren: Boże zbawienie ukażę uczciwym.

„Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, *
którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przymierze”.
Niebiosa zwiastują Bożą sprawiedliwość, *
albowiem sam Bóg jest sędzią.

„Posłuchaj, mój ludu, bo będę przemawiał, +
i będę świadczył przeciw tobie, Izraelu: *
Ja jestem Bogiem, Bogiem twoim.
Nie oskarżam cię za twe ofiary, *
bo twoje całopalenia zawsze są przede Mną.

Bogu składaj ofiarę dziękczynną, *
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego!
Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje, *
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie”.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 11,25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA (Mk 10,28-31)

Nagroda za wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”.
Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.
Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

Oto słowo Pańskie.

 

 

KOMENTARZ

Pójść za Jezusem

Przyczyny rozstania się ze swoim starym życiem mogą być różne. Dla wielu osób zmiana miejsca zamieszkania, pracy, odcięcie się od rodziny czy przyjaciół jest formą ucieczki, próbą rozpoczęcia życia na nowo. Czasem się to udaje, czasem nie, gdyż bardzo często to, przed czym uciekamy, kryje się głęboko w nas samych. Porzucenie swojego starego życia, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, jest czymś innym. Jest ono nie tyle ucieczką, co pozytywnym wyborem, aby pójść za Jezusem. Zresztą Jezus nie wzywa do jakiegoś radykalnego odcięcia się od swojej przeszłości, rodziny, przyjaciół czy korzeni. On stwierdza, że każdy, kto dokonał takiego wyboru ze względu na Niego i Ewangelię, zostanie za to wynagrodzony. Nie każdy z nas jednak musi opuścić wszystko, aby pójść za Jezusem. Ważne jest jednak to, aby za Nim iść.

Panie Jezu, Ty jesteś naszym przewodnikiem w drodze do Ojca. Naucz nas słuchać Twojego głosu i iść tam, gdzie nas prowadzisz.

 

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

Grafika w ikonie wpisu:aniolbeskidow.pl

O autorze: Słowo Boże na dziś