Co jest twoją mamoną oprócz pieniędzy?_Sobota 5 listopada 2016r.

Mamona

Cytat dnia

Aramejskie słowo “mamona”, oznacza bogactwo oraz bóstwo aramejskie.
Oznacza konsumpcyjny stosunek do życia.

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Łk 16, 9-15

Spróbuj się wyciszyć, uświadomić sobie obecność Boga. Poproś Ducha Świętego o dar modlitwy, bliskiego spotkania z Jezusem.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 16, 9-15
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie». Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego. Powiedział więc do nich: «To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych».

Pieniądze mogą stanąć pomiędzy tobą a Bogiem. Nawet niezauważalnie mogą stać się głównym celem twoich dążeń, głównym motywem działania. Mogą budzić chciwość i nieuczciwość. Prowadzić do pracoholizmu, lekceważenia trzeciego przykazania „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”, do zaniedbania życia rodzinnego, a nawet własnego zdrowia.

Przywiązanie do pieniędzy może też przejawiać się w lęku przed brakiem pieniędzy, w braku zaufania Bożej Opatrzności. W pracy czy jej poszukiwaniu pamiętaj o słowach Apostoła i Psalmisty: „Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was” oraz „Powierz Panu swą drogę. Zaufaj Mu, a On sam będzie działał”.

Twoją mamoną mogą być także inne nieuporządkowane przywiązania i uzależnienia – od ludzkiej opinii, zazdrości, nieprzebaczonej urazy, nadmiernej troski o własny wygląd, od internetu. Spróbuj odkryć własną mamonę i postanów się jej wyrzec.

Oddaj Jezusowi to, co najbardziej przeszkadza ci w pójściu za Nim w wolności serca.  Proś Go o wyzwolenie serca od przeszkód i powierz Mu swoje życie.

Liturgia słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE  (Flp 4,10-19)

Paweł dziękuje za ofiarność Filipian

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.

Bracia:
Bardzo się ucieszyłem w Panu, że wreszcie rozkwitło wasze staranie o mnie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności. Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem.
Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku.
Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z Kościołów poza wami jednymi nie miał ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu, bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. Mówię zaś to bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro. Stwierdzam, że wszystko mam, i to w obfitości: jestem w całej pełni zaopatrzony, otrzymawszy przez Epafrodyta od was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu.
A Bóg według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę.
Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 112,1-2.5-6.8a.19)

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.

Jego wierne serce lękać się nie będzie. *
Rozdaje i obdarza ubogich,
Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (2 Kor 8,9)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,
aby was swoim ubóstwem ubogacić.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 16,9-15)

Nie można służyć Bogu i mamonie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobra kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie”.
Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego.
Powiedział więc do nich: „To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych”.
Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Ufność pokładać w Bogu

Po nieuczciwym rządcy dziś mowa o niegodziwej mamonie, dzięki której mamy pozyskiwać przyjaciół. Pada również stwierdzenie, że nie można służyć Bogu i mamonie. To aramejskie słowo oznacza bogactwo wręcz uosobione i bałwochwalcze. Jeżeli uważnie przyjrzymy się temu wyrazowi, to możemy zauważyć, że jego środek jest bardzo bliski naszemu amen. I tak jest: mamona i amen pochodzą od tego samego czasownika, który oznacza pokładanie ufności, złożenie w kimś lub czymś wiary, na przykład w nieuczciwie zdobytym bogactwie. Uczeń Chrystusa nie może mówić amen Bogu i mamonie. Ufność należy złożyć jedynie w Bogu, bo On jest Bogiem Jedynym. Mamona, czyli pieniądz, ma pełnić jedynie rolę służebną.

Chryste, służyć Tobie to żyć miłością i prawdą, a służyć mamonie to wybór chciwości i kłamstwa. Jednego z drugim połączyć nie można. Dlatego oddaję Ci serce na wyłączną służbę.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks. Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

_____________________________________________________________________________________________________________

Biblos

Aramejskie słowo “mamona”, oznacza bogactwo oraz bóstwo aramejskie.
Oznacza konsumpcyjny stosunek do życia, oznacza zajmowanie się gromadzeniem pieniędzy jako przeciwieństwo zrobienia czegoś bezinteresownie.

Uczniowie Jezusa służą ludziom, którzy potrzebują zbawienia Bożego, a nie służą “mamonie”, czyli ukrywaniu za religijną fasadą własnego pożądania, chciwości i gromadzenia skarbów.

Jan Chrzciciel, służył Bogu w celu odrodzenia ludu izraelskiego do wierności i posłuszeństwa Prawu Bożemu i Prorokom, czyli objawieniu starotestamentowej historii zbawienia. Jezus otwiera królestwo Boże, dla wszystkich, którzy chcą Go naśladować. Uczniowie Jezusa muszą nauczyć się posługiwać wartościami tego królestwa i pomnażać to nowe wielkie bogactwo.

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

O autorze: Słowo Boże na dziś