Ks. Stanisław Małkowski JAK SKORZYSTAĆ Z CZASU WOLNOŚCI I ŁASKI

Warszawska Gazeta 22 – 28 stycznia 2016 r.
KOMENTARZ TYGODNIA

Ks. Stanisław Małkowski
JAK SKORZYSTAĆ Z CZASU WOLNOŚCI I ŁASKI

Lekcja z księgi Nehemiasza w III niedzielę zwykłą roku C, czyli 24 stycznia, ukazuje czytanie Prawa Bożego, gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach po powrocie z niewoli babilońskiej w wyniku dekretu władcy perskiego Cyrusa, który pokonał Babilon w roku 539 przed Chrystusem.
Nehemiasz był namiestnikiem władcy perskiego w Judzie w latach 445-433 a.Chr. Uroczyste czytanie Prawa rozpoczyna obchód Święta Namiotów na pamiątkę wędrówki Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Odradzająca się wspólnota ma budować swoją przyszłość w oparciu o Prawo Boże zawarte w Piśmie Świętym i zapisane w ludzkiej naturze. Cały lud się podniósł i płakał na wspomnienie grzechów, a następnie przeżył radość w wyniku odnowienia przymierza z Bogiem. Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą – mówi Nehemiasz (Ne 8,10). W ten sposób odradza się wspólnota w posłuszeństwie i wierności Bogu.
To dawne wydarzenie odnosi się do nas Polaków, wyzwalanych z niewoli komunistycznej PRL-u i post-komunistycznej III RP. Warunkiem wolności dzisiaj, podobnie jak niegdyś, jest prawda i prawo: prawda o grzechach i krzywdzie oraz wezwanie do nawrócenia ku wierności i woli Boga. Radość budzi nadzieja, że obecna przemiana władzy w Polsce odnowi nasze prawe sumienia. Wysiłek władz przeciwnych naszemu narodowi zmierzał do niszczenia wspólnoty i wspólnot, poczynając od rodziny w imię przestępczego wspólnictwa, dzielącego ludzi na beneficjentów niegodziwego układu oraz ofiary wykorzystane. Warunkiem trwałego wyzwolenia jest poddanie się woli Boga objawionej nam w postaci królewskiego panowania Jezusa Chrystusa, którego władza w niebie i na ziemi prowadzi do zwycięstwa prawdy i dobra teraz i na zawsze. Pełne naśladowanie postawy Izraelitów w dniu Święta Namiotów polega więc na intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski (nie tylko „w Polsce”, bo to oczywiste i nie wymaga uroczystego społecznego i państwowego aktu na wzór obchodów Święta Namiotów, ponieważ Chrystus Król Wszechświata jest też siłą rzeczy Królem w Polsce, będącej cząstką stworzenia).

Drugie czytanie (1 Kor 12,12-30) ukazuje mistyczne ciało Chrystusa jako całość, złożoną z wielu członków. Nie ma podziału i rozdwojenia w ciele, gdy poszczególne różne członki troszczą się o siebie nawzajem. Różnorodność ludzi służy wspólnocie. Natomiast zacieranie i niszczenie tej różnorodności w imię utopii fałszywego pojednania zgodnie z ideologiami multikulti oraz gender, prowadzi do podziału na kierujących i kierowanych, oszukujących i oszukiwanych, wykorzystujących i wykorzystywanych, kradnących i okradanych, krzywdzących i krzywdzonych. Obiektem agresji jest tożsamość, własność, życie i wolność. Zgoda na różnorodność części organizmu łączy się z uznaniem całości. Zarówno całość organizmu jak i różnorodność jego części mają źródło i oparcie w woli Boga Stwórcy. Nieszczęściem dzisiejszego nihilizmu zawartego w dyktaturze relatywizmu jest pełne pychy pragnienie, aby zająć miejsce Boga Stwórcy i Zbawcy. Człowiek odłączony od Boga ginie, podobnie ulega zagładzie państwo, które nie chce poddać się woli i władzy Chrystusa Króla. Wobec dzisiejszych wewnętrznych i zagranicznych zagrożeń bytu Polski jako państwa i narodu i nie wystarczy odwołać się do rozumu, skoro silniejsi od nas władcy są z założenia bezrozumni, trzeba sięgnąć po moc z wysoka daną na miarę prośby i wiary.

W Ewangelii niedzielnej św. Łukasz zwraca się do przyjaciela, którym jest dostojny Teofil (Łk 1, 3). Imię Teofil znaczy po grecku „przyjaciel Boga”. Dobra Nowina wolności, prawdy i życia jest spisana dla przyjaciół Boga, aby mieli moc i zdolność poznania słów, które służą życiu. Gdy jesteśmy przyjaciółmi Boga, pragniemy tego, czego Bóg dla nas pragnie, chcemy wolę Boga pełnić dla Bożej chwały i naszego dobra we wspólnocie Bożoludzkiej i międzyludzkiej, którą bł. ks. Jerzy Popiełuszko nazwał solidarnością serc. Takiej solidarności przeciwstawia się zorganizowane dążenie do tworzenia podziałów w miejsce i zamiast tego roku łaski, który zapowiada Jezus, przytaczając słowa proroka Izajasza o Namaszczonym przez Ducha, o Chrystusie głoszącym wolność więźniom i odzyskanie wzroku ślepym. Dany Polsce przez Boga czas naszej historii będzie czasem łaski, jeżeli poddamy się z wiarą władzy Namaszczonego – Chrystusa, który chce być Królem Polski z woli i wyboru Polaków dla naszego zwycięstwa i wspólnego dobra.

O autorze: Judyta