PIERWSZY TYDZIEŃ ADWENTU – Czwartek – Mt 7, 21. 24-27

PIERWSZY TYDZIEŃ ADWENTU

Czwartek — Mt 7, 21. 24-27

Jest takie powiedzenie, które w pewnym stopniu dotyczy także pokornych i krytycznych względem siebie ludzi: „Na jednym komplemencie można przeżyć cały tydzień. Nawet jeżeli jest nieszczery”14.

Zapewne wśród uczniów Jezusa byli także ludzie, których nazywamy lizusami. Liczyli na odpowiednie stanowiska czy wysoką pozycję w Jego królestwie rozumianym dosłownie, na sposób ziemski.

„Pochlebców obserwuj, są oni rodzajem szczególnie niebezpiecznym. Jeśli poprzez pochlebstwa można zdobyć twoją sympatię, jako przełożony jesteś skończony”15 — przestrzega ksiądz Adam Boniecki.

 

Ewangelia:

Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida». Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie». Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech się wam stanie». I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie». Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

* * *

Dlaczego niewidomi nazywają Jezusa „Synem Dawida”?

Zgodnie ze starotestamentowymi zapowiedziami oczekiwany Mesjasz miał pochodzić z rodu Dawida. W imieniu Boga prorok Natan obiecał królowi Dawidowi, że Jego potomek będzie panował na wieki (zob. 2 Sm 7, 11-16). Słowa te — odnoszone do Mesjasza — były jednak przez Żydów rozumiane w wymiarze doczesnym i politycznym. Również prorok Izajasz mówi o pochodzeniu Mesjasza z rodu Dawida (zob. Iz 11, 1. 10). Z rodu Dawida pochodził Józef — opiekun Jezusa, który prawnie uważany był za Jego ojca. Jezus sam siebie nie nazywał Synem Dawida, dystansując się w ten sposób od narodowo-politycznych oczekiwań.

Skąd niewidomi mogli wiedzieć o pochodzeniu Jezusa?

Ewangelie przekazują nie tylko fakty historyczne dotyczące życia i działalności Jezusa. O wiele ważniejsze jest odczytanie głębszego sensu zaprezentowanych przypowieści i dokonanych przez Jezusa cudów. Ewangelista przypomina prawdę, że człowiek niewidomy może widzieć o wiele więcej niż ten, który ma doskonały wzrok. O sprawach dotyczących wiary decyduje często wewnętrzne światło, otrzymane dzięki otwarciu się na Boga i Jego łaskę.


14 Cyt. za: Magda i Andrzej Dudzińscy, Mały alfabet Magdy i Andrzeja Dudzińskich, Kraków 2009, s. 140.

15 Vademecum Generała, czyli czego nie robić i co robić, kiedy władza wpadnie ci w ręce, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 31 (3134), s. 22.

opr. ab/ab

Copyright © by Wydawnictwo Salwator

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/MR/salwator_2013_reanimacja_07.html#1

*****

Rozważanie z cyklu franciszkańskich rekolekcji adwentowych “Szybko wolny” – czwartek I tygodnia adwentu (4 grudnia) – Skałą jest Pan.

*********

Internetowe Rekolekcje Adwentowe 2014, ks. Krzysztof Porosło, cz. 2

Dziś o zapowiedzi całej historii zbawienia. Dziś o małym Panu Jezusie i o Jezusie zawiniętym w całun. Jeśli chcesz usłyszeć tą historię, która jest na dziś i na teraz, zapraszamy!

**********

 

Przygotowanie do spowiedzi:

ks. Michał Olszewski SCJ – Dekalog, III Przykazanie

Kolejne z przykazań omówione przez ks. Michała podczas formacyjnych spotkań modlitewnych “Serce w Serce z Jezusem”
Copyright © Polska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego 2014

O autorze: Judyta