Ocalmy polską szkołę – konferencja przed Kancelarią Prezydenta

Przed Kancelarią Prezydenta RP miała miejsce konferencja prasowa Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. KROPS, który zrzesza już ponad 60 organizacji społecznych – oświatowych, rodzicielskich, kombatanckich, polonijnych, wolnościowych, złożył pismo do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym ocenia krytycznie zmiany wprowadzane przez Ministerstwa Edukacji Narodowej i wzywa głowę państwa do działań mających na celu ocalenie w polskiej szkole tego, co jest najbardziej wartościowe i ważne.

−∗−

Ocalmy polską szkołę – konferencja przed Kancelarią Prezydenta

Konferencję poprowadziła Agnieszka Pawlik-Regulska, polonistka, nauczyciel dyplomowany, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”, która mówiła o niezadowoleniu nauczycieli z wprowadzenia na początku kwietnia rozporządzenia zakazującego zadawania obowiązkowych prac domowych.

Głos zabrał następnie Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty, zwracając uwagę na szkodliwość rozporządzenia o pracach domowych oraz na niebezpieczne zmiany w podstawach programowych.

Następnie wypowiadała się Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników szkolnych do języka polskiego, a także licznych pomocy metodycznych, była konsultant Ministerstwa Edukacji Narodowej, współzałożycielka Ruchu Ochrony Szkoły. Zwróciła ona uwagę na brak poparcia dla działań MEN ze strony rodziców oraz krótko omówiła najgroźniejsze zmiany w podstawach programowych, zwracając uwagę na tendencję do obniżania poziomu edukacji.

Kolejnym prelegentem był mec. Marek Puzio z Instytutu Ordo Iuris, który podkreślił pierwszeństwo wychowawcze rodziców oraz zwrócił uwagę na zamiar MEN wprowadzenia do szkół obowiązkowego przedmiotu – edukacji zdrowotnej. Przedmiot ma zawierać elementy edukacji seksualnej i zastąpić obecne wychowanie do życia w rodzinie, z którego rodzice mają prawo wypisać swoje dziecko. Prawnik przypomniał także o rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zmian traktatów unijnych, które to zmiany, gdyby weszły w życie, pozbawiłyby państwa członkowskie suwerenności w dziedzinie edukacji i możliwości decydowania o takich sprawach, jak treść podstawy programowej czy cele kształcenia dzieci i młodzieży.

Na końcu głos zabrał Bartosz Kopczyński, autor wielu publikacji i analiz poświęconych edukacji, prezes Towarzystwa Wiedzy Społecznej, który wspomniał o Europejskim Obszarze Edukacji, ukazując szerszy kontekst wprowadzanych przez MEN zmian.

Na koniec Agnieszka Pawlik-Regulska zaprezentowała model szkoły, o który walczy KROPS: m.in. opartej na klasycznych wartościach, kształtującej takie cnoty, jak pracowitość i wytrwałość, wychowującej w duchu umiłowania Ojczyzny, opartej o kanon reprezentujący polski kod kulturowy, uznającej klasyczny model rodziny, kształtującej obiektywne podejście do sfery płciowości człowieka, uczącej odpowiedzialnego podejścia do spraw płodności, wzmacniającej autorytet nauczyciela, respektującej zasadę pierwszeństwa wychowawczego rodziców, dbającej o wysoki poziom kształcenia, oraz będącej częścią systemu oświaty, o kształcie którego może suwerennie i autonomicznie decydować państwo polskie.

Na koniec członkowie KROPS zaapelowali do Prezydenta RP o poważną debatę dotyczącą edukacji i oświaty.

Instytut Ordo Iuris należy do grona nowo powstałej koalicji, zapewniając jej wsparcie merytoryczne.

_____________

Ocalmy polską szkołę, Ordo Iuris, 10.05.2024

 

−∗−

 

Koalicja na rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły konferencja prasowa

Koalicję na rzecz Obrony Polskiej Szkoły tworzy ponad 60 organizacji i społecznych, które łączy troska o polską szkołę w obliczy zachodzących zmian.

W trakcie konferencji wypowiadali się:
00:05 – Agnieszka Pawlik Regulska – Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”
01:28 – Marek Grabowski – Fundacja Mamy i Taty
05:17 – Hanna Dobrowolska – Ruch Obrony Szkoły
10:16 – Agnieszka Pawlik Regulska
13:40 – Marek Puzio – Ordo Iuris
16:28 – Bartosz Kopczyński – Towarzystwo Wiedzy Społecznej
21:28 – Agnieszka Pawlik Regulska – podsumowanie wypowiedzi

Wypowiadający się przedstawiciele organizacji wchodzących w skład Koalicji na rzecz Obrony Polskiej Szkoły przedstawili zagrożenia jakie wiążą się z proponowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianami w systemie oświaty.
Główne zagrożenia: likwidacja prac domowych, obcięcie 20% podstawy programowej w czterech obszarach w takich jak wątki patriotyczno-narodowe i niepodległościowe, eliminacja kwestii chrześcijańskich i biblijnych, eliminacja wątków związanych z moralnością i etyką, oraz ograniczenie przekazu wiedzy z dorobku antycznych filozofów i myślicieli greckich i rzymskich.
Podstawy programowe w założenia reformy systemu edukacji nie liczą się z opiniami środowisk społecznych. 52% badanych uważa, że wychowanie patriotyczne powinno znajdować się w kanonie nauczanie w pełnym zakresie a nie w formie fragmentarycznej.
Proponowane zasady reformy edukacji narodowej przyniosą fatalne skutki intelektualnego rozwoju uczniów w postaci braku samodzielnego myślenia, zdolności krytycznego podejścia do rzeczywistości, braku odporności na manipulacje medialne i reklamowe i wywoływanie skłonności do ulegania cyfrowym uzależnieniom.
Dopisane do podstawy programowej w procedowanej wersji znalazły się zapisy narzucające nauczycielom wymóg projektowania uniwersalnego, czyli metody stosowane w szkolnictwie specjalnym, mające umożliwić dzieciom z głębokimi niepełnosprawnościami, głównie intelektualnymi, obcowanie z rzeczywistością, poznawanie prostych treści programowych.
Programowanie uniwersalne zobowiązuje nauczycieli do stosowania wobec wszystkich uczniów, co doprowadzi do obniżenia poziomu nauczania w szkołach publicznych.
Niepokój Koalicji na rzecz Obrony Szkoły Polskiej wywołuje zapowiedź prowadzenia w ramach edukacji zdrowotnej edukacji seksualnej.
Wprowadzenie Polski do Europejskiego Obszaru Edukacyjnego pozbawi Polskę wpływu na edukację krajową i wymuszenie skoncentrowania na kształtowaniu tożsamości unijnej i edukowaniu pod kątem potrzeb unijnej gospodarki.

 

 

Źródło: Artwizja Archiwum

−∗−

Warto porównać:

Unijne prawo talmudu. Chcą ukraść nam dzieci – Bartosz Kopczyński
«Te działania nie są chaotyczne, wbrew temu co wielu po prawej stronie uważa. One są bardzo przemyślane i one były z całą pewnością przygotowane długo wcześniej. I czekały na odpowiedni […]

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!