Życzenia

Przyjście Mesjasza  

Lud cze­ka­ją­cy na swe­go Me­sja­sza

Nie zwró­ci oczu na dzie­ci­nę małą

I do bied­ne­go nie zaj­rzy pod­da­sza;

Mnie­ma, że zbaw­cę, któ­re­go cze­ka­ło

Tyle po­ko­leń, uj­rzy zie­mia na­sza

Od razu ziem­ską okry­te­go chwa­łą,

Jak na wojsk cze­le nie­wier­nych roz­pra­sza —

Mnie­ma, że wszyst­ko bę­dzie przed nim drża­ło.

Że na­wet gło­wy ugną się ksią­żę­ce,

Zda­jąc mu wła­dzę nad świa­tem…

Więc je­śli usły­szy, że się na­ro­dził w sta­jen­ce

I że mę­dr­co­wie dary mu przy­nie­śli,

Pyta ze śmie­chem: „Jak to? ten syn cie­śli

Ma rzą­dy świa­ta ująć w swo­je ręce?”

/Adam Asnyk/


P.T. Redakcji i Czytelnikom

życzę Błogosławionych Świąt

Bożego Narodzenia

O autorze: Rebeliantka

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga. Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym).