Dwuwalutowość – krokiem ku wolności, dobrotyce, etykonomii

 

Dwuwalutowość
Suwerenny system monetarnego, w którym bank centralny będzie posiadać wyłączne prawo emisji i
niszczenia pieniądza.
Emisja będzie oparta o parytet gospodarczy i dwie kategorie pieniądza: wewnętrzny
(niewymienialny, służący budowaniu jak najszerszej samowystarczalności polskiej gospodarki,
cyfrowy i gotówkowy) oraz zewnętrzny (wymienialny, służący wymianie międzynarodowej i
zabezpieczeniu potrzeb importowych – cyfrowy, prawny środek płatniczy). Wiarygodność waluty
zewnętrznej ma być oparta na pozyskiwanej i eksportowanej w wyniku przetwarzania zasobów
naturalnych energii (geotermia, podziemne zgazowywanie węgla), jak również na eksporcie
ekologicznej żywności. Jej istnienie ma na celu zabezpieczanie potrzeb importowych gospodarki.
Dwuwalutowość ma skutecznie eliminować wpływy międzynarodowych korporacji i drenaż
kapitału za granicę oraz służyć prawdziwej repolonizacji gospodarki.

Dobrotyka
Wiedza o współczesnym systemie społeczno – gospodarczym i politycznym ujęta w aspekcie
dobra pojętego materialnie i moralnie. Opis rzeczywistości, oparty na poznaniu empirycznym,
doświadczeniu i obserwacji. Stanowi diagnozę – wskazanie przyczyn istnienia zła (tego co jest
obiektywnie szkodliwe, destrukcyjne i niesprawiedliwe, np. wojna, głód, nierówności i wykluczenie
społeczne, alienacja, bieda). Pokazuje struktury i mechanizmy, które zło implikują oraz formułuje
zadania i cele służące jego usunięciu. Jedną z podstawowych zasad dobrotyki jest podważanie
obowiązujących w akademickiej ekonomii, niezgodnych z oczywistymi faktami, aksjomatów, np.
prawa Saya. To warunek konieczny służący wyzwoleniu umysłów, które bez poznania prawdy o
rzeczywistości nie są w stanie właściwie funkcjonować zgodnie z interesami swoimi i wspólnoty.
Dobrotyka skupia się na harmonizowaniu dobra wspólnego ze swobodami i prawami
człowieka jako uczestnika wspólnoty, aby beneficjentem jej istnienia nie były obce byty pasożytnicze

(np. korporacje), które nie są częścią organicznie pojętej społeczności. Misją
dobrotyki jest stworzenie warunków, aby człowiekowi towarzyszyło trwałe i powszechne
poczucie dostatku, stabilizacji i dobrobytu, nieskrępowanego rozwoju, możliwości
korzystania z darów natury, rozwoju świadomości, realizacji ciekawości, kreatywności,
dążenia do dobra, piękna, szczęścia i pomyślności, którym powinno towarzyszyć poczucie
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Korzenie dobrotyki sięgają inspiracji
pierwotnym znaczeniem słowa władza, czyli społeczności zorganizowanej poprzez ład
(harmonię).

Przykład:
Zagadnienie depozytu
W świetle dobrotyki bankowy „depozyt” nie jest depozytem, a jego przeciwieństwem –
własnością banku, ponieważ wchodzi w jego aktywa. Oznacza on jedynie zobowiązanie
banku wobec klienta, co, w razie upadłości banku, może skończyć się utratą ulokowanych
środków. Dlatego należałoby używać raczej terminu wkład. Wynika z tego postulat zmiany
depozytu fałszywego w depozyt prawdziwy, aby chronić interesy i bezpieczeństwo
deponenta. Taka zmiana wymaga, ograniczenia uprawnień banków jedynie do funkcji
pośrednika na rynku finansowym (jak z resztą bardzo często są nieprawdziwie
przedstawiane). Finalnie bank będzie depozytariuszem, u którego klient – deponentem
złoży depozyt.

Etykonomia
Nauka, której przesłaniem jest realizacja celów nakreślonych przez dobrotykę – stworzenie
ładu społeczno – gospodarczego i finansowego, którego filarem jest uniwersalna
moralność i sprawiedliwość, bezpieczeństwo indywidualne oraz systemowe gwarantowane
przez uczciwy pieniądz i wolność jednostki. Etykonomia ma wskazywać i wdrażać metody
oraz opracowywać praktyczne sposoby osiągania celów oraz budować narzędzia

 

badawcze i teorie w oparciu o eksperyment, symulację z wykorzystaniem ekonometrii i
różnych metod kwantytatywnych.

Przykład:
Zagadnienie depozytu
Z punktu widzenia etykonomii ważne są odpowiedzi na następujące pytania:
Jak zrealizować cel sformułowany przez dobrotykę: zmianę polegającą na ustanowieniu
właściwej relacji między bankiem depozytariuszem a klientem składającym depozyt? W
jakim czasie można to zadanie zrealizować? Czy do realizacji celu będą niezbędne inne
towarzyszące zmiany systemowe? Jakie będą skutki społeczno – ekonomiczne
przeprowadzonych zmian?

Opracował: Piotr Jankowski

O autorze: niss