Związek Gmin Rzymskich Katolików Integralnych

Szanowni Państwo, jest propozycja i myślę, że czas najwyższy się integrować. Dla związków wyznaniowych ustawodawca  przewidział przywileje… dlaczego katolicy nie mieliby ich wykorzystać…proszę o kopiowanie udostępnianie…

Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?

Już tylko wyjątkową niezbornością poznawczą lub brakiem dobrej woli uzasadniać można postawy akceptujące bądź wręcz komplementujące rosnącą proszczepienną opresyjność Systemu. Niestety, zachowania takie zdominowały opinię publiczną i obecnie są silną zachętą dla coraz bardziej paranoicznych pomysłów zmierzających do ograniczania praw obywatelskich osób odmawiających wstrzykiwania do swoich organizmów niezidentyfikowanych materii o niewiadomym przeznaczeniu. Działa już mechanizm wakcynacyjnych zachęt, który za chwilę przeobrazi się w system represji ukierunkowany na zepchnięcie szczepionkowych sceptyków na margines życia społecznego.

Akcja ta spotyka się jak dotąd z nikłym i chaotycznym odzewem przeciwników przymusowych szczepień. To niezorganizowane pospolite ruszenie dysponuje niewielkim instrumentarium oddziaływania na rzeczywistość, ograniczającym się przede wszystkim do – niemających żadnych produktywnych perspektyw – aktywności ulicznych. Symptomatyczne, że do rozsądnego administrowania takimi przejawami niezadowolenia i wzięcia za nie odpowiedzialności nie garną się nominalnie antysystemowe struktury społeczno-polityczne. Nie miejsce tu na dogłębne analizowanie przyczyn tego fenomenu, wystarczy tylko ponura konstatacja, że Polacy zostali pozostawieni sami sobie w obliczu śmiertelnego, somatycznego i duchowego zagrożenia.

Odpowiedzią na taki stan rzeczy i jego przewidywane następstwa jest podjęta próba powołania do życia Związku Gmin Rzymskich Katolików Integralnych pw. Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych, pożytkująca nadzwyczajność przywilejów przypisanych przez ustawodawcę związkom wyznaniowym. W żadnej mierze intencją inicjatorów nie jest powoływanie do życia nowego systemu doktrynalno-religijnego, ale tworzenie warunków umożliwiających wiernym sprawowanie kultu Bożego według pozbawionej błędów modernizmu doktryny rzymsko-katolickiej i w oparciu o nią uzyskanie ochrony prawnej przed zbliżającym się wielkimi krokami permanentnym szczepionkowym terrorem.

Do podstawowych celów Gmin należeć będą:

1. Umożliwianie życia zgodnego z zasadami wiary Świętego Kościoła katolickiego, umocowanymi w Piśmie Świętym i Świętej Tradycji.
2. Umacnianie członków gmin w tej wierze, wspieranie ich na drodze ku zbawieniu.
3. Pielęgnowanie norm moralnych wynikających z doktryny katolickiej.
4. Zakładanie i utrzymywanie miejsc służących sprawowaniu kultu Bożego, materialne zaopatrywanie kapłanów posługujących (liturgicznie i sakramentalnie) członkom gmin i ich rodzinom.
5. Troskę o katolickie wychowanie i edukację dzieci i młodzieży.
6. Kształtowanie ustroju gmin według zasad cywilizacji łacińskiej i katolickiego modelu Christianitas, m.in. poprzez rozwijanie infrastruktury służącej kompleksowemu zaspokajaniu potrzeb gminnych społeczności.
7. Udzielanie patronatu wieloimiennym inicjatywom katolickim realizowanym wewnątrz lub na zewnątrz gmin.
8. Reprezentowanie interesów gmin przed instytucjami administracji samorządowej, państwowej, międzynarodowej oraz Konferencją Episkopatu Polski.

Powyższe zestawienie klarownie definiuje kierunki dostrzeganych zagrożeń, immanentnie wynikających z zaprowadzania Nowego Ładu społecznego opartego o zakłamaną COVID-ową narrację i zbudowanym na niej systemie zniewalania jednostek i całych zbiorowości. Proces wieloletniego zeświecczania Polaków i prowokowania u nich antyklerykalnych postaw już odgrywa niebagatelną rolę katalizatora rozpadu resztek dotychczasowego porządku aksjologicznego. Zbliżający się chaos bez wątpienia wyłoni nowe, wrogie katolikom, realia socjalne. Zadaniem na dziś jest maksymalne spowalnianie tego procesu przy jednoczesnym interdyscyplinarnym wzmacnianiu własnych środowisk oraz przygotowywaniu przestrzeni do jak najbardziej optymalnego funkcjonowania w przyszłości. Warunkiem sine qua non jego realizacji bez wątpienia jest utrzymanie duchowej i intelektualnej trzeźwości, a więc niedopuszczenie do wstrzykiwania do organizmu substancji o wrogim rodowodzie i złowróżbnym posłannictwie. Realizacji tego celu służy trwająca wymiana stanowisk między Związkiem Gmin (w organizacji), a biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, której celem jest doprowadzenie do niezwłocznego podjęcia przez Rzecznika wielowymiarowych i skutecznych działań zmierzających do usankcjonowania przez Rzeczpospolitą Polską obywatelskiego prawa do odmowy z przyczyn religijno-światopoglądowych zaszczepienia się jakimkolwiek preparatem promowanym jako środek do walki z COVID-19. Umiarkowanie optymistyczne jest, że rzecznik na tym etapie dostrzega i “podejmuje interwencje w indywidualnych sprawach dotyczących ograniczeń dla
osób niezaszczepionych, a także podejmuje działania o charakterze generalnym”. Będziemy na bieżąco eksploatować ten urzędniczy kierunek.

Naturalnym i jedynym rytem liturgicznym dla członków Gmin będzie Msza Święta Wszechczasów, wysłuchiwana w dotychczasowych miejscach celebracji (FSSPX, indult). Gminy dokładać będą wszelkich starań, by je materialnie wspierać i utrzymać (uruchamiać nowe) ich dostępność dla wiernych. Cały majątek Gmin zostanie uwłaszczony na osobach do niej przynależnych, a dywidenda wypłacana będzie w bonach towarowych imitujących wewnętrzną walutę. Rekrutacja do Gmin opierać się będzie na osobach wprowadzających, udzielających ograniczonej rękojmi za nowych członków.

ZGRKI stanowczo odcina się od dotychczasowych inicjatyw o charakterze preppersowskim. To katolicy są “solą tej ziemi” i w obecnych okolicznościach nie istnieje żaden powód, dla którego mieliby oni z własnej woli rezygnować ze swojego dotychczasowego statusu społeczno-materialnego, osiedlając się w prowizorycznych – zagrażających zdrowiu i życiu – lokalizacjach o skansenowej charakterystyce. Osoby dokonujące zbiórek pieniężnych na zakup takich miejsc i powołujące się na poparcie ze strony inicjatorów projektu Gmin, całkowicie mijają się z prawdą.

Wyjściowym terminem złożenia dokumentów rejestracyjnych jest 15 lipca br. Trwa już nabór osób wstępnie deklarujących chęć przynależenia do Gmin. Wolę taką można okazać przysyłając korespondencję na adres: zwiazek.gmin.rki@gmail.com.

Bieżące informacje udostępniane są na profilu: https://www.facebook.com/ZwiazekGmin.

O autorze: trybeus

Kogut polski, niekoszerny, heteroseksualny, rasa górska ...