“Każdy z nas musi się pilnować, aby nie być chrześcijaninem na pokaz”

św. Alojzy Gonzaga, zakonnik

Cytat dnia

 

Jezus pokazał nowy wzór jałmużny, modlitwy i postu. Usunął z ich praktykowania obłudę polegającą na wykonywaniu ich w celu uzyskiwania pochwały, poważania, w celu wywyższania się pośród ludzi, aby przy innej okazji wytykać im, że tego nie robią.

 

Słowo Boże

► Posłuchaj!

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 6, 1-6. 16-18
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

Jezus przestrzega cię dziś przed obłudą. On, który sam jest Prawdą, zachęca, by upodabniać się do Niego. Modlitwa, post i jałmużna nie powinny służyć autopromocji twojej osoby, ale mają zbliżyć cię do Boga i uwrażliwić na Jego obecność w drugim człowieku.

Przyjrzyj się swojemu życiu duchowemu. Co cię motywuje do modlitwy i uczynków miłosierdzia? Czy jest to miłość do Boga? Czy może zdarza się, że twoje działania są nieszczere lub dwulicowe, gdy pod przykrywką pobożności chcesz osiągnąć własne egoistyczne cele?

Jeżeli twoje motywacje są dobre, dziękuj za to Bogu Ojcu. Jeżeli jednak dostrzegasz elementy obłudy w swoim postępowaniu, proś Go, aby uczył cię pokory i pomagał żyć w Prawdzie.

Na koniec porozmawiaj z Jezusem –  z tym, który jest Prawdą. Opowiedz mu o sobie i swoich motywacjach w życiu duchowym. Proś, aby umacniał cię mocą miłości Ducha Świętego.

Liturgia Słowa na dziś

Zachęta do hojności

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.
A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane: „Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki”.
Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 112,1-2.3-4.9)

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Rozdaje i obdarza ubogich, *
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą *
będzie jego potęga.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14,23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 6,1-6.16-18)

Dobre uczynki pełnić w ukryciu

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Chrześcijaństwo na pokaz
Każdy z nas musi się pilnować, aby nie być chrześcijaninem na pokaz. Tak dobrze jest być chwalonym i zauważanym. W ten sposób można stać się przykładem dla innych. Jeśli jednak nasze postępowanie będzie miało na celu zyskanie poklasku innych, to w oczach Boga będzie mało warte. On pragnie, abyśmy tak bardzo wyczulili nasze sumienia, że będziemy spełniać dobre uczynki dla nich samych, a nie ze względu na nagrodę – doczesną czy wieczną – której się za ich spełnienie spodziewamy. Oczywiście dojście do takiej postawy wymaga czasu, który może być przepełniony uczynkami na pokaz. Nie wszystkie rzeczy przychodzą nam bez problemu. Jezus mówi: Starajcie się (!) dobrych uczynków nie spełniać na pokaz. On wie, że nie przyjdzie nam to łatwo. Nie mówi: Jeśli spełniasz dobre uczynki na pokaz, to daruj sobie. Nie! On zaprasza nas do tego, aby nasze intencje były czyste, zaprasza nas do tego, abyśmy wzrastali w naszym chrześcijaństwie.
Jezu Chryste, przemieniaj nasze serca, aby dobro, które czynimy, nie było zależne od tego, czy zostanie ono dostrzeżone przez innych. Pomóż nam zawsze z radością odpowiadać na potrzeby bliźnich.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

O autorze: Słowo Boże na dziś