Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.

Święci Cyryl, mnich, i Metody, biskup, patroni Europy

Cytat dnia

 

Zwalniać się z przykazania to zwalniać się z potrzeby jego wypełniania, zamiast osiągnięcia dojrzałości w tej dziedzinie życia, do której odnosi się przykazanie.

To oskarżyciele i przeciwnicy Jezusa znoszą Prawo i czynią je nieważnym. Znoszą, bo stanęli ponad Prawem Bożym, dowolnie je zmieniając i dostosowując do swoich zwyczajów i pożądań.

Prawo Boże nie może być zmienione w żaden sposób, ani przez zmianę nawet najdrobniejszego znaku pisarskiego, ani przez zmianę treści, ani przez nauczanie, ani przez rozmycie znaczenia przykazania.

   Najlepszym sposobem wypełniania Prawa i Proroków jest codzienne naśladowanie Jezusa.

Słowo Boże

► Posłuchaj!

PIERWSZE CZYTANIE (2 Kor 3,4-11)

Godność sług Nowego Przymierza

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. Nie żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga. On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.
Lecz jeśli posługiwanie śmierci, utrwalone literami w kamieniu, dokonywało się w chwale, tak iż synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu jasności jego oblicza, która miała przeminąć, to o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie Ducha? Jeżeli bowiem posługiwanie potępieniu jest chwałą, to o ileż bardziej będzie obfitować w chwałę posługiwanie sprawiedliwości. Wobec przeogromnej chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową. Jeżeli zaś to, co przemijające, było w chwale, daleko bardziej cieszy się chwałą to, co trwa.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 99,5-6.7-8)

Refren: Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.

Wysławiajcie Pana, Boga naszego, +
padnijcie przed podnóżkiem stóp Jego, bo On jest święty. *
Wśród kapłanów są Mojżesz i Aaron,
i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia: *
wzywali Pana, a On ich wysłuchał.

Przemawiał do nich w słupie obłoku, *
a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.
Boże nasz, Panie, Tyś ich wysłuchał, *
łaskę im okazałeś, lecz karałeś występki.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 25,4b.5a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami,
prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 5,17-19)

Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ
Chrystus wypełnieniem Prawa
Prawo i prorocy wskazywali na Jezusa. On nie tylko zrealizował, ale przewyższył wszystkie te zapowiedzi. Oto sam Bóg przyszedł, aby nas zbawić. Mesjasz, który zgodnie z oczekiwaniami żydowskimi miał przywrócić królestwo Izraela (por. Dz 1, 6), przywrócił jedność całej ludzkości z Bogiem. Wypełnił wszystko to, czego się po Nim spodziewano, ale w całkowicie inny sposób. Nie ograniczył się do naszego ludzkiego pojmowania rzeczywistości. Nic z tego, co zapisane w Piśmie, nie straciło swojej aktualności. Jednakże w świetle Jezusa Chrystusa to, co zakryte, stało się jawne. W Nim Pismo staje się zrozumiałe, gdyż On jest do końca wypowiedzianym Słowem Boga i kresem Prawa (por. Rz 10, 4).
Jezu Chryste, niech Słowo, którym jesteś Ty sam, daje nam zrozumienie Pisma i obdarza nas potrzebnymi łaskami, abyśmy wcielali je w naszym życiu w czyn.
Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

 

O autorze: Słowo Boże na dziś