Mieć wiarę Józefa – Piątek, 18 grudnia 2015

Św. Józef_hildhood_of_Christ

Myśl dnia

Kto boskie rzeczy przyjmuje, ten krzyżem nie gardzi.

bł. Honorat Koźmiński

Cytat dnia

Domieszka kilku kropel chrześcijaństwa do lewicowych poglądów zamienia głupca w głupca doskonałego.

Nicolás Gómez Dávila

__________________________________________________________________________________

Słowo Boże

____________________________________________________________________

modlitwa w drodze

Adwent, Mt 1, 18-24

18 GRUDNIA

PIERWSZE CZYTANIE  (Jr 23,5-8)

Mesjasz będzie potomkiem Dawida

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

„Pan mówi: Oto nadejdą dni,
kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą.
Będzie panował jako król, postępując roztropnie,
i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.
W jego dniach Juda dostąpi zbawienia,
a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie.
To zaś będzie imię, którym go będą nazywać:
«Pan naszą sprawiedliwością».
Dlatego oto nadejdą dni, mówi Pan,
kiedy nie będą już mówić: «Na życie Pana,
który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej!»
lecz raczej: «Na życie Pana, który wyprowadził
i przywrócił pokolenie domu Izraela
z ziemi północnej i ze wszystkich ziem,
po których ich rozproszył»,
tak że będą mogli mieszkać w swej ziemi”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 72,1-2,12-13,18-19)

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.

Boże, przekaż Twój sąd Królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, *
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.

Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, *
który sam czyni cuda.
Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię, *
a Jego chwała niech wypełni ziemię.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wodzu domu Izraela,
który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi,
przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Mt 1,18-24)

Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy «Bóg z nami»”.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Wypełnić zadanie

Józef kochał Maryję. I gdy dowiedział się, że spodziewa się dziecka, nie rozumiejąc całej tej sytuacji, nie chciał Jej zniesławić i postanowił rozstać się z Nią po kryjomu. Ale Bóg znalazł sposób na Józefa. Posłał swojego anioła, aby ten we śnie wyjaśnił mu całą tę sytuację. Jeśli Bóg ma wobec nas plany i chce posłużyć się nami do realizacji jakiegoś dzieła, znajdzie zawsze sposób, aby rozwiać nasze wątpliwości i wskazać nam kierunek działania. Ważne jest tylko nasze przyzwolenie i chęć współdziałania z Bogiem. Józef po przebudzeniu się ze snu wiedział już, co ma robić. Pojął Maryję za żonę i do końca pozostał wierny zadaniu, jakie Bóg mu powierzył.

Panie, modlę się za tych, którym trudno jest pogodzić się z wolą Bożą. Proszę dla nich o serce pokorne i ufne, aby z odwagą wypełniali zadania, do jakich ich powołujesz.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2015”
Autor: ks. Mariusz Krawiec SSP
Edycja Świętego Pawła
_____________________________________

Jak wygląda świat miłosierdzia? [WIDEO]

O autorze: Słowo Boże na dziś