Wolność polityczna, podstawowe wartości — a pierwsze przykazanie Starego Testamentu

Wolność polityczna, podstwowe wartości —  a pierwsze przykazanie Starego Testamentu
Przyszłość tego społeczeństwa będzie określona przez stopień, w jakim ludzie tego kraju będą się stosować do tych podstawowych wartości, jakie składają się na wolność polityczną.[i]
— Marvin Kalb
(ur. w 1930 r., popularny amerykański dziennikarz i autor wielu książek.)
Warto dodać, że zdaniem Kalba, te podstawowe wartości są zawarte już w pierwszym przykazaniu Starego Testamentu[ii] — napisanym prawdopodobnie 2600 lat temu — w którym Bóg mówi: „Jestem Panem, twoim Bogiem, który cię wyprowadził z Egiptu, z domu niewoli”. A więc już tutaj zawarta jest idea ucieczki z niewoli do wolności.
I chociaż Kalb mówi tu o społeczeństwie amerykańskim — to jego uwagi można z pewnością odnieść do każdego innego społeczeństwa…

[i] Zob.: Marvin Kalb “The future of this society will be determined by the degree to which the people of this country adhere to the basic values that constitute political freedom“ w “People: Looks at the Future”, Harry N. Abrams, Inc., New York 1988, s. 17.
[ii] W Biblii znajdujemy nakazy i żądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą Bożą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest „Dziesięć przykazań” (Wj 34, 28). Znajdujemy je w dwóch miejscach Starego Testamentu: w Księdze Wyjścia (20, 2-17) oraz w Księdze Powtórzonego Prawa (5, 6-21). Nowy Testament wielokrotnie nawiązuje do nich, np. w Kazaniu na Górze (Mt 5, 21 i 5, 27), w opowiadaniu o bogatym młodzieńcu (Mk 10, 19) i w Liście do Rzymian (13, 9). Jednak nigdzie nie przytacza ich w pełnym brzmieniu.
 

O autorze: Andy-aandy

Niezależny wędrownik po necie, czasem komentujący... * Serendipity — the faculty or phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for...