Poczet ideologów lewicy. Od Woltera do fürhera. Archiwum