Kiedyś i tak zwyciężymy… Opór wobec zniewolenia narasta!

1.

ZWYCIĘSTWO w Sądzie Bojownika o Wolność! Koniec masek, przymusowych zastrzyków, kwarantanny w Albercie! Lektor PL

https://rumble.com/vktcwf-jbcshdcbscnascyws-sjshdayd-lektpl.html

2.

Ogólnoświatowa rewolucja francuskojęzycznego ruchu oporu jest w pełnym toku, bo oto pierwszy posterunek policji przeszedł na naszą stronę; 500 szwajcarskich policjantów oficjalnie wzywa do obywatelskiego nieposłuszeństwa swoje jednostki, jeżeli podjęte zostaną kroki przeciw milczącej większości populacji. To jest zwycięstwo pokoju. Zwycięstwo nie tylko nad tyranią, lecz także nad masowym niewolnictwem urządzanym przez najbogatszych i coraz bogatszych ludzi na planecie. Świat francuskojęzyczny zaczyna się otwierać, staje się coraz bardziej świadomy i nasiona zaczynają kiełkować! Wielkie podziękowania dla tych wszystkich, którzy na swoich platformach robią wspaniałą robotę. Zobaczycie, że dziennikarze będą się stopniowo przyłączać do naszego obozu, ponieważ w redakcjach i na posterunkach policyjnych we Francji zaczyna się robić gorąco. To pierwsze zwycięstwo szwajcarskiej policji ma już posmak końcowego zwycięstwa, jako że jest to pierwsza kostka domina, która przewróci wszystkie pozostałe!

The worldwide revolution of the French-speaking resistance is well underway, as the first police station has switched to our side; 500 Swiss police officers are officially calling on their troops to engage in civil disobedience if the measures go against the silent majority of the population. This is the victory of peace. Victory not only over tyranny, but over mass slavery by the richest, ever richer people on the planet! The French-speaking world is beginning to open up, to become progressively more aware and the seeds are beginning to germinate! Thank you to all these alerters who are doing a great job on each of their platforms, the journalists you will see, will gradually join our camp because it starts to kick off seriously in the Editorials, as much as in the police stations of France today! This first victory of the Swiss Police already has the taste of the final victory because it is the first domino which will make all the others fall!

La révolution mondiale de la résistance francophone est bien en marche, car le premier commissariat a basculé dans notre camp;  Ce sont 500 officiers de police Suisse qui appellent officiellement leurs troupes à la désobéissance civile si les mesures vont à l’encontre de la majorité silencieuse de la population. C’est la victoire de la Paix. Victoire non seulement sur la tyrannie, mais sur l’esclavagisme de masse par les plus riches, toujours plus riches de la planète ! Le monde francophone commence à s’ouvrir , à se conscientiser progressivement et les graines commencent à germer ! Merci à tous ces alerteurs qui font un travail formidable sur chacune de leurs plateformes, les journalistes vous allez le voir, vont progressivement rallier notre camp car cela commence à ruer sérieusement dans les Rédactions, autant que dans les commissariats de France aujourd’hui ! Cette première victoire de la Police suisse a déjà le goût de la victoire finale car c’est le premier domino qui va faire tomber tous les autres !

Die weltweite Revolution des französischsprachigen Widerstands ist in vollem Gange, denn die erste Polizeistation ist auf unsere Seite gewechselt; 500 Schweizer Polizisten rufen ihre Truppen offiziell zum zivilen Ungehorsam auf, falls die Massnahmen gegen die schweigende Mehrheit der Bevölkerung gerichtet sind. Dies ist der Sieg des Friedens. Ein Sieg nicht nur über die Tyrannei, sondern auch über die Massensklaverei der reichsten und immer reicher werdenden Menschen auf dem Planeten! Die französischsprachige Welt beginnt, sich zu öffnen, immer bewusster zu werden, und die Samen beginnen zu keimen! Vielen Dank an alle, die auf ihren Plattformen eine großartige Arbeit leisten. Die Journalisten werden sich nach und nach unserem Lager anschließen, denn in den Redaktionen und auf den Polizeistationen Frankreichs geht es jetzt richtig los! Dieser erste Sieg der Schweizer Polizei hat bereits den Beigeschmack des Endsiegs, denn er ist der erste Dominostein, der alle anderen zum Fallen bringen wird!

Link

 

O autorze: JAM