Uczmy się rozpoznawać głos Jezusa

(J 10,11-18)

Ja jestem dobrym pasterzem.

Cytat dnia

Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia.
kard. Stefan Wyszyński
***

Poproś dziś Jezusa, by pomógł ci żyć tak, abyś niczego nie musiał się wstydzić.

Byś na końcu ziemskiego życia z radością i odwagą wszedł przez bramę.

Byś mógł bez lęku stanąć przez Bogiem, który jest światłością. 

 

Słowo Boże

Czwarta Niedziela Wielkanocna

► Posłuchaj!

Bóg jest Światłością, która rozjaśnia każdą ciemność i mrok. Zbliż się do światła. Pozwól, by przeniknęło dziś do głębi twojego serca.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Jana
J 10, 1-10
Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich, owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości».

„Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć”. Nic dziwnego, że nie wchodzi do owczarni przez bramę, na oczach odźwiernego. Woli pozostać niezauważony. Dlatego choć brama jest otwarta, wciska się bokiem, przez dziurę w płocie. Czy ktoś, kto tak kombinuje, wzbudza w tobie zaufanie?

Pomyśl o swoim życiu. Czy wiele jest spraw, które chciałbyś pozostawić ukryte przed światem? Pomyśl – czy jest coś, o czym wolałbyś, żeby nie dowiedział się twój przyjaciel, małżonek, kolega z pracy? Jeśli widzisz takie sytuacje, powiedz o nich otwarcie Jezusowi i poproś, aby je oczyścił.

Jezus mówi dziś o sobie, że jest bramą. Jest bramą do życia wiecznego. W chwili śmierci każdy z nas będzie musiał przez nią przejść. Słuchając kolejny raz tekstu Ewangelii, pomyśl, czy jesteś gotowy, by przejść przez tę bramę.

Poproś dziś Jezusa, by pomógł ci żyć tak, abyś niczego nie musiał się wstydzić. Byś na końcu ziemskiego życia z radością i odwagą wszedł przez bramę. Byś mógł bez lęku stanąć przez Bogiem, który jest światłością.

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 2,14a.36–41)

Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: „Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”.
Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: „Cóż mamy czynić, bracia?”.
Powiedział do nich Piotr: „Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan, Bóg nasz”.
W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: „Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia”. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 23,1–2ab.2c–3.4.5.6)

Refren:Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę *
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów;
namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE (1P 2,20b–25)

Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła.

Najdrożsi: To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10,14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znają.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 10,1–10)

Jezus jest bramą owiec

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”.
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ


Głos Boga

 

Bóg zna nas wszystkich po imieniu. Dla Niego nie jesteśmy tłumem, każdy z nas jest odrębną osobą. Choć po ludzku wydaje się nam to niemożliwe, to każdy jest Jego ukochanym dzieckiem. Nasza miłość poddana jest ograniczeniom, dlatego nie jesteśmy w stanie tak kochać, ale Jego miłość im nie podlega, dlatego każdy z nas może mieć w Nim specjalne miejsce. On woła nas po imieniu, a naszym zadaniem jest rozpoznawać Jego głos. Owce znają głos swojego pasterza. My też powinniśmy go znać, ale wygląda to bardzo różnie w naszym życiu. On przemawia do nas na wiele sposobów. Naszym zadaniem jest je odczytać. Jeden ze nich przybrał jednak bardzo konkretny kształt i każdy z nas może Go w nim usłyszeć. Im częściej będziemy żywić się Pismem Świętym, Jego słowem, tym lepiej poznamy Tego, który w niej do nas przemawia.

Boże, Ty przemawiasz do nas za pośrednictwem Pisma Świętego. Umocnij nasze pragnienie poznawania Ciebie, naucz nas odnajdywać Cię na jej kartach.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

 

Rozróżniano złodziei od rozbójników: pierwsi włamywali się do domów i zagród, drudzy często mieszkali na odludziu i napadali na podróżnych i prowadzoną trzodę. Pasterze musieli stale pilnować, by ani jedni, ani drudzy nie przywłaszczyli sobie owiec powierzonych ich opiece.
Pisma Starego Testamentu przedstawiają Boga jako Pasterza, a Izrael jako trzodę. Jezus sięga do tego porównania, by pokazać, że religijni przywódcy, którzy nadużywają swojej władzy, nie są wierni Bogu, zwodzą owce. Stają się złodziejami i rozbójnikami. Tradycja ludzka stała się ważniejsza niż objawienie Boże.

Pasterze znali zwykle po imieniu wszystkie swoje owce. W Starym Testamencie Bóg powoływał “po imieniu” tych, którzy będą mu służyli w sposób szczególny.

Słuchanie głosu Bożego w Starym Testamencie polegało na posłuszeństwie Prawu Bożemu i przesłaniu przekazanemu przez proroków. Ci, którzy naprawdę byli Jego owcami, zachowywali wierność przymierzu z Bogiem i znali Go. Judejczycy, którzy słuchali Boga, słuchają Jezusa.

Uczniowie Jezusa, Nikodem, Samarytanie, niewidomy i wielu innych ludzi już nie słuchają przywódców i nauczycieli religijnych. Oni słuchają Syna Bożego, bo On ma słowa życia wiecznego.

Faryzeusze jako przywódcy i nauczyciele religijni występując przeciwko Jezusowi wobec ludzi, którzy właśnie zaczęli wierzyć w Niego, zachowują się jak złodzieje, kierują się własną korzyścią, nie zaś dobrem ludu Bożego. Jezus jest jedynym źródłem zbawienia, On może uratować ludzi od śmierci wiecznej. On przyszedł uratować owce, które znalazły się w rękach złodziei i rozbójników.

“Życie” to skrócona forma zwrotu “życie wieczne”. Obfite, bogate życie mówi o bogactwie, o obfitości zbawienia, o tym co ponad miarę otrzymują, ci którzy wierzą w Jezusa, ich Zbawiciela i Pana. Po Jego zmartwychwstaniu zostaną zaskoczeni obfitością darów i mocy Ducha Świętego.

W przypowieści o owczarni opowiedzianej w Jerozolimie, Jezus jakby położył się w poprzek bramy, w miejscu bardzo niewygodnym, ale dającym bezpieczeństwo tym, których chroni. Słuchacze zostali przygotowani do przypowieści o dobrym pasterzu, doskonałym wzorze miłości.

______________________________________________________________________________________________________________

Zdjęcie główne: (fot. GAURAV KANDAL/flickr.com/CC)

 

 

O autorze: Słowo Boże na dziś