Klucze poznania_Czwartek 13 października 2016 r.

Jezus wśród ludzi

Cytat dnia

Wiesz więcej… za więcej jesteś odpowiedzialny, lecz nie uczynisz więcej dobra bez wiary, pokory i Bożej łaski.

 

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

Łk 11, 47-54

Wyobraź sobie pomnik przedstawiający twoją osobę. Co on oddaje? Jaką charakterystyczną rzecz przedstawia?

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 11, 47-54
Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: «Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli». Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie.

Powołaniem każdego chrześcijanina jest świadczenie o Bogu, głoszenie Go w każdym miejscu, w jakim się znajdzie. Świadczy się nie poprzez budowanie pomników i gloryfikowanie kogoś, kto wcześniej głosił Boga, ale poprzez słowa i czyny, które je potwierdzają.

Trzeba uważać, by ze świadka Boga nie stać się sędzią. Czy nie tak postępowali uczeni w Piśmie za czasów Jezusa? Narzucali takie prawa, które były ciężkie do wypełnienia, tak interpretowali Pisma, by im było wygodniej. Należy się cieszyć w pierwszej kolejności z obecności każdego człowieka, który stara się szukać Boga w swoim życiu, a nie miażdżyć go przepisami i wymaganiami.

Zadaniem chrześcijanina jest głosić Słowo Boga, ale to Bóg, który jest w nim, obdarza łaskami i udziela nawrócenia. Dlatego ważna jest modlitwa za osoby, wśród których się żyje, pracuje, uczy. Przez taką modlitwę wzrasta w człowieku miłość do bliźniego. Za kogo otoczenia dziś mógłbyś się pomodlić?

Proś o Ducha Świętego, by pomagał ci w świadczeniu o Bogu własnym życiem, by pomagał ci się modlić się za ludzi, którzy cię otaczają.

Biblos

Przywódcy i nauczyciele religijni zebrani na posiłku razem z Jezusem pozwalali Mu dotąd na wiele, ale dlatego, że pokazał im wady tradycji stali się Jego przeciwnikami. Nieuzasadnione poczucie zranienia odwróciło ich od szukania prawdy, która jest po stronie Jezusa. Jezus odsłonił ich tajemnicę: udawanie, czyli obłudę.

Jezus zwróci się teraz do swoich uczniów: „Wy nigdy nie udawajcie”.

______________________________________________________________________________________________________________

Liturgia słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE  (Ef 1,1-10)

Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata

Początek Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa – do świętych, którzy są w Efezie, i do wiernych w Chrystusie Jezusie: Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa!
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
W Nim mamy odkupienie przez Jego krew odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.
Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 98,1.2-3ab.3cd-4.5-6)

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i przy dźwiękach rogu, *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 14,6)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą, prawdą i życiem,
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej,
jak tylko przeze Mnie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA  (Łk 11,47-54)

Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w prawie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:
„Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli”.
Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie.
Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ


Być otwartym na Boga

Wczoraj Jezus skierował biada głównie przeciwko faryzeuszom, choć padły także ostre słowa wobec uczonych w Prawie. Dziś kontynuuje On mowę wobec nich. Dlaczego? Z powodu ich zaślepienia. Oni rzeczywiście otrzymali klucze poznania, to znaczy dniem i nocą badali Prawo, a jednak nie rozpoznali Tego, który przyszedł je dopełnić. Budowali grobowce ku czci proroków, którzy zostali zabici, a jednocześnie chcieli pochwycić na słowie Tego, który przecież jest większy od Eliasza, Jeremiasza czy Jonasza. Klucze poznania posłużyły im tylko do zamykania siebie i innych na Boga. Tak odcięli siebie i powierzonych ich trosce ludzi od mądrości Bożej. Oto co może się stać z człowiekiem, który błędnie odczytuje słowo Boga.

Chryste, tak łatwo jest mi myśleć, że Twoje ostre słowa dotyczą innych, ale nie mnie. A Ty nie od kogoś innego, lecz właśnie ode mnie zażądasz rozliczenia z miłości, którą mi dałeś poznać.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks. Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

______________________________________________________________________________________________________________

Komentarz do Ewangelii

Mieczysław Łusiak SJ/Deon

 

Biedni są ludzie, którzy odrzucili proroków Starego Testamentu, ale jeszcze biedniejsi są ci, którzy odrzucili Jezusa. Ich sytuacja pogarsza się jeszcze, jeśli uważają się za nauczycieli, autorytety, i z tej pozycji stają przed ludźmi. Nie warto zbyt pochopnie “brać kluczy poznania”. Najlepiej stać na stanowisku, że do końca życia jestem uczniem. Owszem, jako uczeń mogę dzielić się moją wiedzą i doświadczeniem, ale nigdy nie będę nauczycielem. Wiedza, zwłaszcza ta dotycząca Boga, jest czymś tak skomplikowanym, że całe życie trzeba się uczyć, czyli ciągle brać w nawias dotychczasową wiedzę, by zrobić miejsce, jeśli będzie trzeba, wiedzy pełniejszej.

______________________________________________________________________________________________________________

Dwie dobre rady Ojca Pio

 http://swiecinapomoc.pl

Nie trzeba wiele, by wieść życie naprawdę pobożne. Wystarczy wyakcentować w życiu duchowym pewne zasady i wprowadzić je w czyn.

Pierwsza z nich, którą chcę zrealizować w twoim życiu, to zdanie św. Pawła Apostoła: „Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują, we wszystkim dla ich dobra” (por. Rz 8,28). To prawda, że Bóg potrafi nawet zło przemienić na dobro, ale pod warunkiem, że człowiek będzie Mu oddany bez żadnych zastrzeżeń. A więc także i grzechy, od których nie zawsze cię Bóg zachowa, On w swej Opatrzności potrafi obrócić w dobro, jeśli Mu będziesz służył. I tak, gdyby król Dawid nie popełnił grzechu, to chyba nigdy by się nie zdobył na tak wielką pokorę? Także i Magdalena nie miłowałaby tak gorąco Jezusa, gdyby nie zostały jej przebaczone liczne grzechy. A Jezus nie przebaczyłby jej, gdyby ich nie popełniła.

Rozważaj więc wielkie Boże miłosierdzie: ono przemienia nasze nędze w dzieło swojej dobroci i łaskawości. Ono z naszej złości i jadu nieprawości potrafi wysączyć zbawcze soki dla naszych dusz. Czyż więc On nie potrafi tego uczynić z naszych utrapień, trosk i doświadczeń? I dlatego nie trzeba dręczyć się utrapieniami , jakiekolwiek by one nie były, a tylko starać się z całego serca kochać Boga, a wszystko wyjdzie na dobre. Nawet nie trzeba długo przemyśliwać nad tym, co z tego będzie, kiedy to będzie i jakie to dobro będzie. Jeśli Bóg kładzie ci na oczy błoto niewiedzy, to nie po to, by pozbawić cię wzroku, ale byś lepiej widział i by cię uczynić wspaniałym, godnym miłości i podziwu wobec aniołów. Może Bóg chce, abyś upadł, jak ongiś to uczynił ze św. Pawłem, który spadł z konia?

Nie trać więc nadziei i odwagi z tego powodu, że upadasz, ale właśnie ożyw się i odnów nadzieję, i uczyń wielki akt pokory. Tracić otuchę i niecierpliwić się się po upadku – to sztuczka i zasadzka Nieprzyjaciela, to oddanie mu broni i pozwolenie mu na odniesienie zwycięstwa. A więc nie czyń nigdy tego, gdyż łaska Pana zawsze jest gotowa, by cię podźwignąć.

I druga rada. Niech ona zostanie wyryta w twej duszy: Bóg jest naszym Ojcem. Czy jest więc sens bać się takiego Ojca, który zapewni nas, że bez Jego woli i Opatrzności nawet włos z głowy nam nie spadnie? Jest to wspaniałe, naprawdę wspaniałe, że będąc dziećmi takiego Ojca, mamy i powinniśmy spełniać kolejne zadanie: Kochać Go i służyć Mu! Wypełniaj więc swoje obowiązki w domu i nie martw się o nic więcej. Zobaczysz, że gdy tak będziesz układał swoje życie, to Jezus sam zatroszczy się o ciebie. „Myśl o mnie, a ja będę myślał o tobie” – powiedział kiedyś  Jezus do św. Katarzyny ze Sieny. A Mędrzec powiada: „Ojcze Odwieczny, Twoja Opatrzność rządzi wszystkim” (por. Mdr 14,3) .

Ojciec Pio

______________________________________________________________________________________________________________

Grafika w ikonie wpisu: htwchur.ch

 

O autorze: Słowo Boże na dziś