Te aureole muszą w końcu pospadać

Jaruzelski po procesie Niezabitowskiej zapowiedział, że “mogą pospadać aureole z następnych okrągłostołowych głów”  /TUTAJ/.  Była to niewątpliwie groźba ujawnienia posiadanej wiedzy.  Ten rodzaj szantażu działa do dziś, jak o tym świadczy sprawa prof. Kieżuna i ostatnia notka Gelberga.

Przedwczoraj /13.10.2014/ w Salonie24 Andrzej Gelberg, dawny naczelny “Tygodnika Solidarność”, opublikował notkę “Co się stało z nagrodą księdza Jerzego?”  /TUTAJ/.  Chodzilo w niej o to, że Michnik, Bujak i pośmiertnie ks. Jerzy Popiełuszko otrzymali w 1986 r. nagrodę im. Kennedych, wynoszącą 50 /lub 40/ tys. dolarów, z których spadkobiercy ks. Jerzego nie zobaczyli ani grosza.

Ten wpis zainspirował Coryllusa do napisania wczoraj  tekstu “Czy Michnik, Bujak i Miłosz to złodzieje?” /TUTAJ/, w którym szydził:

“Że też przez te wszystkie lata nikomu z „naszych” nie przyszło do głowy by przeprowadzić dziennikarskie śledztwo w sprawie tych dolarów co się rodzinie księdza Jerzego należały, ale gdzieś przepadły. Może dziennikarz Wszołek powinien zadzwonić w tej sprawie do Michnika? A może do Bujaka przynajmniej? Do Miłosza już się niestety zadzwonić nie da. No, ale przecież Miłosz żył i mieszkał w Krakowie, czy przez te wszystkie lata, żaden z bohaterskich, krakowskich dziennikarzy nie pomyślał o tym by zadać mu to pytanie?”.

W rolę “bohaterskich dziennikarzy” wcielili się komentatorzy, którzy wyłowili z sieci wiele faktów dotyczacych tej nagrody /notka Gelberga – 122 komentarze, notka Coryllusa – 126 komentarzy/.  Warto przeczytać obie dyskusje.  Mnie dał do myślenia komentarz Unukalhai n.t. tekstu Gelberga:

“@LEONARDA BUKOWSKA
W kraju było kilku zaufanych “kasjerów”, którzy przejmowali całą “pomoc” zbierana dla dla “S” po szerokim swiecie. Szła głownie przez trzy kanały dystrybucyjne poza Polską (biura “S” w Brukseli, Sztokholmie i Wiedniu). Biura te były w pełni infiltrowane przez “bezpiekę”, zatem każdy dolar był znaczony. Bezpieka wiedziała, gdzie, ile do kogo trafia. Nie wiem jak miała z tego procent prowizji, ale zapewne godziwy. Stąd wywodzą się najmocniejsze haki, którymi do dzisiaj pacynki zwane politykami obozu “antykomunistycznego” są sterowane.
50.000 USD to pryszcz przy ogólnej skali przewałów.
UNUKALHAI 13.10 23:33″.”.

Idąc tropem tego komentarza dotarłam do artykułu Mirosława Kokoszkiewicza ” Gdzie jest wloskie zloto dla “Solidarności”” z 15 lipca 2011 r. //TUTAJ/ lub /TUTAJ//.  Autor zastanawia się:

” co jest ta­kie­go, co ce­men­tu­je już nie­mal ćwierć wie­ku ten rów­nie cho­ry co ta­jem­ni­czy układ?Ja­ko oszo­łom i zwo­len­nik teo­rii spi­sko­wych uwa­żam, że wła­śnie wy­ja­śnie­nie tej, jed­nej z klu­czo­wych ta­jem­nic III RP, uka­za­ło­by nam ge­ne­zę wie­lu ka­rier po­li­tycz­nych i biz­ne­so­wych oraz roz­wi­kła­ło fra­pu­ją­cą za­gad­kę po­le­ga­ją­cą na od­po­wie­dzi na py­ta­nie: Skąd tak wie­lu bo­ha­te­rów so­li­dar­no­ścio­we­go pod­zie­mia wy­szło z kon­spi­ra­cji ze spo­ry­mi za­so­ba­mi go­tów­ki?

Jest to dziś te­mat ta­bu. Dzien­ni­ka­rze nie za­da­ją kło­po­tli­wych py­tań. Nie sły­chać, aby IPN pró­bo­wał ener­gicz­nie do­cie­kać praw­dy.

Dziś wie­my, że dwa głów­ne ka­na­ły prze­pły­wu tych środ­ków dla pod­ziem­nej „So­li­dar­no­ści”, to in­fil­tro­wa­ne przez SB, bruk­sel­skie Biu­ro Ko­or­dy­na­cyj­ne NSZZ „S”, kie­ro­wa­ne w la­tach 1982-92 przez dzia­ła­cza „So­li­dar­no­ści” i taj­ne­go współ­pra­cow­ni­ka SB, Je­rze­go Mi­lew­skie­go. Dru­gi to in­sty­tu­cje ko­ściel­ne. (…)

Sta­wiam te­zę, że pa­mięt­ne sło­wa Ja­ru­zel­skie­go od­gra­ża­ją­ce­go się, że „z nie­któ­rych głów au­re­ole po­spa­da­ją”, do­ty­czą za­gra­bio­nych fi­nan­sów „So­li­dar­no­ści”.

Ujaw­nie­nie daw­nych TW już na wi­dow­nię, sku­tecz­nie znie­czu­lo­ną przez śro­do­wi­sko GW, nie dzia­ła. TW są ofi­cjal­nie w rzą­dzie Tu­ska, bry­lu­ją w me­diach i na eu­ro­pej­skich sa­lo­nach.

Jest jed­na ta­jem­ni­ca sta­no­wią­ca bom­bę, któ­rej pro­pa­gan­do­wo roz­bro­ić się pó­ki, co nie da. I dla­te­go obo­wią­zu­je już nie­mal od ćwierć wie­ku omer­ta.

Gdy­by opi­nia pu­blicz­na do­wie­dzia­ła się, że jej „bo­ha­te­ro­wie” sto­ją­cy dziś na co­ko­łach, roz­kra­dli bez­czel­nie pie­nią­dze z za­cho­du prze­zna­czo­ne dla straj­ku­ją­cych oraz ty­się­cy ide­owych i na­ra­ża­ją­cych się za fri­ko, pod­ziem­nych dzia­ła­czy, dru­ka­rzy i kol­por­te­rów, to ru­nął­by mit za­ło­ży­ciel­ski III RP i nie po­mo­gło­by na­wet mi­ni­ster­stwo pro­pa­gan­dy Mich­ni­ka i funk­cjo­na­riu­sze z TVN.

Je­ste­śmy od 20 lat w klin­czu. Za­przań­cy i re­ne­ga­ci Ja­ru­zel­ski i Kisz­czak trzy­ma­ją ca­ły czas w sza­chu wy­zna­czo­nych przez sie­bie „bo­ha­te­rów”, a wiel­ki brat z Mo­skwy i sio­stra z Ber­li­na są spo­koj­ni, gdyż, ja­ko stra­te­gicz­ni part­ne­rzy po­sia­da­ją za­pew­ne u sie­bie tę wie­dzę w po­sta­ci jak naj­bar­dziej ma­te­rial­nej.

Zwra­cam się, więc do wszyst­kich bez wy­jąt­ku, za­cznij­my ich py­tać o pie­nią­dze.”.

Minęły ponad trzy lata, i jakoś nikt nie pyta.  Zarówno wiedza o TW, jak i o finansowych przekrętach wyplywa tylko wtedy, gdy jest komuś potrzebna.  Sprawa Kiezuna została ujawniona i rozdmuchana, gdy była potrzebna “stronnictwu pruskiemu” do osłabienia wpływu 70-tej rocznicy Powstania Warszawskiego.  O agenturalnej przeszłości Kiezuna wielu wiedzialo od dawna, ale poczekano na rocznicę, by odpalić bombę.

Możliwe, że podobnie jest z notką Gelberga.  Oskarża on Jarosława Kaczyńskiego o to, że jakoby uniemożliwił on Gelbergowi publikację artykułu o tej nagrodzie w 1991r, by nie zaszkodzić “Solidarności”.  W swym dzisiejszym tekście “Andrzej Gelberg, czyli System przyprowadził smoka”  /TUTAJ/   Krzysztof Osiejuk /Toyah/ pisze wprost:

“Otóż moim zdaniem poszło właśnie o Kaczyńskiego. Z jakiegoś powodu, czy to z powodu jakichś swoich osobistych kalkulacji, czy też na zwykłe polityczne zlecenie, Andrzej Gelberg postanowił skompromitować Jarosława Kaczyńskiego, a więc człowieka, który w sposób oczywisty wybiera się po podwójną wręcz polityczną władzę w Polsce. (…)

No i dziś, kiedy szczęśliwie Lech już nie żyje, natomiast ten drugi wciąż zadziera nosa, wzywają ponownie Gelberga i mu mówią: „Pamiętasz sprawę Michnika i Bujaka?” „Pamiętam”, odpowiada Gelberg. „Weź no, spróbuj w to wkręcić Kaczora?” „Ale jak?”, pyta Gelberg. „Sprytny jesteś, coś wymyślisz”, mówią ci co mówią…No i Gelberg wymyślił.”.

To tylko hipoteza, ale bardzo prawdopodobna.  Wszystko wskazuje na to, że po 25 latach nie tylko władzy oraz mainstreamowi, ale i “obozowi patriotycznemu” wciąż przyda się lustracja i dezubekizacja.  Jeśli niektóre aureole nie pospadają zawczasu, nieustannie będziemy mieli do czynienia z sytuacjami takimi, jak opisane powyżej.  Po upływie 25 lat od końca PRL najwyższy juz czas na napisanie PRAWDZIWEJ historii “Solidarności” i jej głównych działaczy.

O autorze: elig