FORP – Petycja przeciwko psuciu demokracji.

Przedstwiam Państwu inicjatywę powstałą w ramach Forum Obywatelskich Ruchów – Polska i apeluje o poparcie w każdej możliwej formie petycji zainicjowanej przez “Majora” Fydrycha – twórcę “Pomarańczowej Alternatywy” – tzn. przez;
1) umieszczenie jej gdzie tylko mozna w internecie;
2) wyslanie mailem do znajomych i zaprzyjaznionych stowarzyszen i grup;
3) wydrukowanie, podpisanie osobiste z adnotacja: “Popieram” i wyslanie poczta na adres sejmu.

Petycja przeciwko psuciu demokracji

Sejm i Senat RP
Posłowie i Senatorzy RP
Wiejska 4/6/8, Warszawa

Szanowni Posłowie i Senatorowie RP

Zwracamy się do Państwa z prośbą o usunięcie szkodliwego zapisu znajdującego się w projekcie zmian w ustawie
samorządowej wniesionym do Sejmu w dniu 30 sierpnia br. (druk 1699) przez Kancelarię Prezydenta RP.

Niepokoi nas fragment tego projektu, którego celem jest obrona urzędników samorządowych przed ich odwołaniem w
referendach. Chodzi tu o art. 68 pkt. 9 ust. 2 mówiący o podwyższeniu wymaganej frekwencji w referendach odwołujących
niechcianych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Uważamy, że wprowadzenie tego zapisu może min. zwiększać
korupcję i inne zjawiska patologiczne w gminach.

W świetle dotychczasowych przepisów referendum odwołujące w/w urzędników jest ważne, jeżeli ilość biorących w nim
udział wyniesie nie mniej niż 3/5 (czyli 60%) liczby biorących udział w wyborze wójta, burmistrza czy prezydenta miasta.
Praktyka wykazuje, że z powodu tego progu wiele referendów odwoławczych nie uzyskuje ważności. Mimo to Prezydent RP
chce utrudnić je jeszcze bardziej, podnosząc wymaganą frekwencję z 60% do 100%. Zważywszy na niewydolność naszego
sądownictwa, takie rozwiązanie może w praktyce stanowić parasol ochronny dla kryminogennych układów z udziałem
władz gmin.

Szanowni Posłowie i Senatorowie RP

Wywołujący nasz niepokój zapis nie został też poddany dostatecznym konsultacjom społecznym. Nie było go w pierwotnym
projekcie ustawy. Od momentu pojawienia się tego zapisu przeszedł on tylko raz przez tzw. „otwarte społeczne”
konsultacje, które Prezydent RP zorganizował w święta Bożego Narodzenia (2012 r), dając go obywatelom pod choinkę.
Pan Prezydent równie niepoważnie potraktował petycję obywatelską sygnalizującą wymienione powyżej problemy. Kiedy
zaproponowano przedłużenie okresu konsultacji społecznych, Kancelaria Prezydenta RP w ekspresowym tempie wniosła
projekt ustawy do Sejmu.

Szanowni Senatorowie i Posłowie RP

Art. 68 pkt. 9 ust. 2 jest niezgodny z duchem Konstytucji RP. Stoi w całkowitej sprzeczności z Art. 4 Konstytucji RP
potwierdzającym zwierzchnictwo Narodu w kwestiach sprawowania władzy, a także narusza Art. 10 mówiący o zachowaniu
równowagi między władzą wykonawczą i ustawodawczą (co znajdować winno też zastosowanie w gminach).

Szanowni Senatorowie i Posłowie RP

Liczymy, że nasza propozycja dotycząca usunięcia tego szkodliwego zapisu znajdzie u Was zrozumienie. Jednocześnie
pragniemy być obecni podczas posiedzeń stosownych komisji w Sejmie i informować społeczeństwo o prowadzonych pracach.

Was, Senatorowie RP, informujemy zaś o zaistniałym problemie, mając nadzieję, że nasze propozycję zostaną uwzględnione
już przez komisje sejmowe i Sejm zanim ta ustawa trafi do Senatu.

Z poważaniem

Lena Huppert, Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego
Piotr Ikonowicz, Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej
Paweł Kukiz, Jednomandatowe Okręgi Wyborcze
Piotr Guział, Warszawska Wspólnota Samorządowa
Janusz Sanocki, Stowarzyszenie Obywatele Przeciw Bezprawiu
Anna Streżyńska i Paweł Gruza, Stowarzyszenie Republikanie
Dominik Hernik, Demokracja Bezpośrednia
Agnieszka Couderq, Fundacja Pomarańczowa Alternatywa Niżej podpisany/a:
Waldemar Major Fydrych
Fundacja Pomarańczowa Alternatywa
05-362 Warszawa
pomaranczowa-alternatywa@home.pl

O autorze: Piotr Marzec