Co Umar Abd al-Kafi radzi Muzułmanom?

http://www.abdelkafy.com/ar/

http://www.abdelkafy.com/ar/

 

Never be the first to greet” – czyli tłum. nigdy nie pozdrawiaj pierwszy” w odniesieniu do Koptyjskich sąsiadów i współpracowników tzn. Chrześcijan:

“and when you do greet, just use the perfunctory `good morning,’ and not a more effusive salutation. And above all, never, never go out of your way and give them your good wishes on their holidays, especially those related to false beliefs such as Christ’s Resurrection” – czyli tłum. “a kiedy już się witacie , wystarczy użyć powierzchowne >>dzień dobry<<, a nie używać bardziej wylewnych pozdrowień. A przede wszystkim, nigdy, ale to nigdy nie błądźcie składając im serdeczne życzenia na ich święta, zwłaszcza te związane z fałszywymi wierzeniami, takimi jak Zmartwychwstanie Chrystusa” – vide: „Eavesdropping on Radical Islam”, Emmanuel Sivan, „Middle East Quarterly”, 1995, str. 13-24

Wg jego wykładów do Koptów należy się zwracać obojętnie: „Sabah al-khayr” – czyli tłum. „dzień dobry”, a tym samym „Salam alaykum” – czyli tłum. „pokój z Tobą” należy zarezerwować wyłącznie dla Muzułmanów. – vide: „The Ethical Soundscape: Cassette Sermons and Islamic Counterpublics”, Charles Hirschkind, Columbia University Press, 2009, str. 210

ale przecież Ja’far – Immam al-Sadiq swierdził na długo przed al-Kafim, bo już w VIIw. ne:

Trzy osoby nie muszą inicjować pozdrowienia:.

1. kto uczestniczy w procesji pogrzebowej,

2. kto jest w drodze do meczetu na Modlitwę Piątkową,

3. kto korzysta właśnie z łazienki”

gdyby tego było mało to warto jeszcze pamiętać, że:

He also endorsed the religious death sentence proclaimed by Ayatollah Khomeini against British author Salman Rushdie for blasphemy in his book >>The Satanic Verses<<. In fact said Kafi, he himself was prepared to carry out the fatwa and kill the author if given the opportunity.”czyli tłum. „On także poparł religijny wyrok śmierci ogłoszony przez ajatollaha Chomeiniego przeciwko brytyjskiemu pisarzowi Salmanowi Rushdiemu za bluźnierstwo w jego książce pt. >>Szatańskie wersety<<. W rzeczywistości przyznał Kafi, że on sam był przygotowany do wykonania fatwy i zabicia autora, jeśli tylko miałby możliwość.”– vide: „No God but God : Egypt and the Triumph of Islam”, Geneive Abdo, Oxford University Press, USA, 2002, str. 143

 

PS.

ww. wykładowca będzie gościem Zjazdu Muzułmanów (rzekomo) Polskich w Puławach  od 04.VII.2013r

O autorze: sosenkowski

Jam... z tego co mnie boli