Bóg nie brzydzi się człowiekiem

Zanim przystąpisz do czytania rodowodu Pana Jezusa, zwróć uwagę na wytłuszczone żeńskie imiona:

Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; 3 Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar*. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; 4 Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; 5 Salmon ojcem Bonza, a matką była Rachab**. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, 6 a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] żona Uriasza (Batszeba, przyp. mój). 7 Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; 8 Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; 9 Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; 10 Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; 11 Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. 12 Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; 13 Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; 14 Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; 15 Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; 16 Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

  • Tamar (nie była Żydówką!!!) straciła męża, owdowiała, nie doczekawszy się potomstwa. By uniknąć hańby, posunęła się do czynu niegodnego, otóż współżyła z własnym teściem, wcześniej go podstępnie oszukawszy, przebierając się za nierządnicę, po to, by wzbudzić potomstwo Judzie. Za ten czyn groziła jej kara śmierci. Urodziła bliźnięta, i dzięki temu pokolenie Judy utrzymało ciągłość, jej haniebny występek dał kontynuację pokoleniom Izraela. (Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar).

tamar

——————

*por.: Ks. Rodz. 38

 

  • Rahab, Kananejka (spójrz: to nie była ŻYDÓWKA!!!),  było po prostu nierządnicą. Zdradziła swój naród, działała dla obcego wywiadu (ukrywała Jozuego i żołnierzy Izraelskich w swym domu publicznym w Jerychu)  – ale tym samym przysłużyła się dobrej sprawie. Jednak w zamian za ocalenie wywiadowców zażądała ochrony dla swej rodziny, gdy ci będą niszczyć, palić i mordować całe miasto. Wydała na śmierć swój naród!!! Sama została ocalona i urodziła Booza, dając ciągłość pokoleniom Izraela “Zamieszkała ona wśród Izraela aż po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła zwiadowców, których wysłał Jozue, by wybadali Jerycho” (Joz 6, 25).

rahab

——————

** Joz 2,1-24

 

  • Rut była Moabitką i prababką Dawida!!! Była emigrantką, nie była ŻYDÓWKĄ!!!

 

  • Batszeba, Hetytka, nie ŻYDÓWKA!!!

(Już nie wspomnę o obrzydliwym czynie Dawida, który popełnił morderstwo z premedytacją i nierząd zarazem).

 

Wszystkie te cztery kobiety, które wymienione zostały w rodowodzie naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie były ŻYDÓWKAMI!!! Co więcej, dwie z nich były ladacznicami i podstępem zdobyły chwałę macierzyństwa uczestnicząc w ciągłości rodu Izraela. Jakie to niesamowite, że Bóg do realizacji swego planu zbawienia w czasie powołał cudzoziemki, poganki, kobiety – można rzec – z marginesu, grzeszne, dla czystych rytualnie Żydów – obrzydliwe…

 

O autorze: Polonia