Cel mistyfikacji Ewy Małysiak w Galicyjskiej Szkole Zdrowia

Pytanie nurtujące autora;- Czy Pan Trojanowski wszystko wiedział o Stowarzyszeniu do którego przystąpił, czy przedstawiono mu tylko część prawdy?
Czy wiedział, że Organizacja Pożytku Publicznego będzie miała na pierwszym miejscu własny zysk za wszelką cenę?
Celem tajnego wprowadzenia przez Ewę Małysiak (5 września 2011) Jerzego Trojanowskiego (prawnika i windykatora) do Stowarzyszenia GSzZ , była nadzieja Ewy Małysiak na wykonywanie szybkich windykacji należności z procesów.sądowych. Wymogiem prawnym jest, by każdy nowy członek był rekomendowany przez 2 osoby ze Stowarzyszenia, tego wymogu nie spełniono – jedna z osób go rekomendujących wpisanych na prezentowanej poniżej deklaracji nie została o tym fakcie poinformowana i nie zna J Trojanowskiego. Pozostali członkowie stowarzyszenia także nie mieli możliwości go poznać.
kjt deklaracja 1
Informacja Zarządu dla KRS o nieważności deklaracji J. Trojanowskiego i innych członków.
kjt-unieważnienie deklaracji
Ofiary kilkudziesięciu procesów prowadzonych równocześnie w Sądzie z powództwa Ewy Małysiak to byli członkowie stowarzyszenia, firmy, urzędy i organizacje pozarządowe – byli partnerzy i współpracownicy GSzZ ( ok. 40 procesów o przewidywane utracone zyski za niezamawiane i niewykonywane przez stowarzyszenie usługi).
W maju 2012r do KRS-u został złożony protokół z walnego zebrania z 7 maja 2012, z którego wynika, że Ewa Małysiak zmieniła nielegalnie skład zarządu GSzZ wprowadzając do niego obcą osobę tj Jerzego Trojanowskiego i przyjęła 3 nowych członków, którzy wybrali się sami do Zarządu pomimo braku kworum na zebraniu.
Sąd nie uznał tego protokołu jak i następnych i ich postanowień za ważne.
120507 -Lista członków GSzZ
skanowanie 0001
W sprawie GSzZ
Ponadto Ewa Małysiak nie zawiadomiła KRS-u i sądów, że wprowadziła J Trojanowskiego – prawnika do Stowarzyszenia, co pozbawia stowarzyszenie przywilejów – mimo tego nadal korzystała z pomocy prawnej adwokata z urzędu do każdej sprawy, zwalniana była też z opłat i kosztów sądowych, prowadząc wszystkie procesy na koszt podatnika.
Mimo wielokrotnych żądań komisji rewizyjnej uniemożliwiała przeprowadzenia statutowej kontroli dokumentacji finansowej i rejestrowej od początku istnienia stowarzyszenia, nie informowała członków o przychodach i wydatkach, ukrywając przed nimi zyski, z których, w tajemnicy przed zarządem i członkami stowarzyszenia, wypłacała wysokie honoraria sobie, synowi i zaufanemu lekarzowi medycyny Maciejowi K, pełniącemu w stowarzyszeniu funkcję skarbnika.
skanowanie0008
skanowanie0009
Ponieważ do obecnej chwili, pomimo wielokrotnych monitów w tej sprawie, nadal uniemożliwia dostęp do wszelkiej dokumentacji stowarzyszenia, o wszystkich sprawach poinformowano różne jednostki prokuratury i sąd KRS i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie od 18 maja toczą się postępowania karne.W związku z poważnymi nieprawidłowościami i nadużyciami ujawnionymi w stowarzyszeniu przez kontrolę MPiPS na wniosek ministerstwa 28/11/2012r sąd odebrał GSzZ status organizacji pożytku publicznego OPP wykreślając równocześnie z rejestru nadane organizacji uprawnienia edukacyjno – szkoleniowe w zakresie  „DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W ZAKRESIE: -PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY, -ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU PATOLOGII WŚRÓD MŁODZIEŻY. PROWADZENIE CYKLICZNYCH WYKŁADÓW POD NAZWĄ /MAGISTRACKIE LEKCJE ZDROWIA/”.. Odebranie GSzZ przez sąd statusu ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO jest równoznaczne z odebraniem przywilejów uprawniających do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej adwokata z urzędu i zwolnień od opłat i kosztów sądowych.
Decyzja o zabraniu statusu OPP
gszz eu1
 ZABRANIE UPRAWNIEŃ SZKOLENIOWYCH
gszz eu3
 Aktualna Strona Główna  GSzZ z logo OPP i nieprawdziwym zarządem
gszz przestępstwa
Sfałszowany bilans  podpisany przez nieprawny Zarząd ( fałszywe faktury dla firmy PRODOTIS)
Bilans
Dlaczego Pan Trojanowski, prawnik godził się na to? Czy wiedział o fałszowanych podpisach i dokumentach? Czy wiedział, że w Stowarzyszeniu działa kolejna Komisja Rewizyjna, oszukiwana od początku? Wiedział, że poprzednie Pani prezes zwalniała, zastraszała, oszukiwała, pozywała o odszkodowania za przewidywane utracone zyski?
INFORMACJA ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ GSZZ W KRAKOWIE
Wszelkie dokumenty sądowe i skarbowe opublikowane uprzednio w NE w trzech artykułach na temat bezprawnych działań EM w imieniu Galicyjskiej Szkoły Zdrowia,są potwierdzone za zgodność z oryginałem urzędowo i zostały udostępnione przez osoby do tego umocowane prawnie w KRS, a zarzuty i żądania Ewy Małysiak i Jerzego Trojanowskiego kierowane pod adresem autorki artykułów nie mają podstaw prawnych.
CDN.

O autorze: circ

Iza Rostworowska